S‘E KAMË FRIKË VARFËRINË

Pejgamberi a.s.thotë:unë nuk kamë frikë për ju varfërinë.
Por kam frikë se,do t’ju hapen juve dyerët e Dunjasê(pasurisë e lluksozit)dhe ju, do të garoni pas saj sic kanë garuar popujt para jush,dhe atëherë,do të zhdukeni,mu ashtu sic janë zhdukur ata.
I Dërguari a.s.këtë e ka thënë,kur ummeti i tij,skanë patur ushqim as veshmbathje të bollshme.Me gjith ate ai ka patur frikë gjendjen në të cilën jemi ne sotë.
O Zot,mos lejo që të garojmë pas dunjasë e të harrojmë Ahiretin,dhe të zhdukemi siq u zhdukën ata para nesh.

Shkruar nga hoxhë Zekerija Bajrami, transmeton RTV Pendimi.