Mëso Namazin

Namazi eshte nje prej shtyllave dhe kushteve bazer te fese tone Islame.

Si musliman qe jemi , ne e kemi detyrim te falemi dhe ti mesojm femijet tone te falen qysh ne moshen 10 vjeqare e deri ne fund te jetes tone . Ky eshte nje vendim i shenjte per ne , i porositur nga Allahu i Madherishem dhe Profeti i  Tij Muhamedi a.s. , Namazi ne Kuran permendet me teper se ne njeqind ajete . Profeti a.s. na porositi per namazin kur thote : “Mesoni dhe udhezoni femijet tuaj te falin namazin qysh ne moshen shtate vjeqare “

Namazet “Farze” qe ne kryejm jan urdhera nga Allahu xh.sh. dhe njeherazi jan te detyrueshme ndersa namazet “Sunet” jan namaze te porositura nga Muhammedi a.s.

Namazin e kan praktikuar edhe popuj te tjere para pasueseve te Muhamedit a.s. , duke ruajtur ne kete menyr ne vazhdimesi lidhjen shpirterore me Krijuesin .

Namazet falen ne pese kohe :

Namazi i Sabahut – Ka 4 rekate (2 sunet , 2 farz )

Namazi i Drekes – Ka 10 rekate ( 4 sunet , 4 farz , 2 sunet i fundit )

Namazi i Ikindis – Ka 8 rekate (4 sunet , 4 farz )

Namazi i Akshamit – Ka 5 rekate (3 farz , 2 sunet )

Namazi i Jacisë – Ka 13 rekate (4 sunet , 4 farz , 2 sunet i fundit , 3 salati viter )

Kushtet e namazit

Namazi si tërësi ka 12 kushte (obligime, farze), pa mos llogaritur nënkushtet të cilat i kan këto kushte, të cilat patjetër duhet t’i ket për t’u llogaritur i kryer. Nga këto dymbëdhjet kushte gjashtë (6) janë kushte që duhet plotësuar para hyrjes në namaz kurse gjashtë janë të lidhura drejtpërdrejt me kryerjen e vet aktit të namazit.

Kushtet para hyrjes në namaz

Abdesi – pastrimi i trupit para faljes.

Trupi, Petku dhe Vendi i pastër i pastër – për të kryer namazin duhet të kemi trupin e pastër si pikë nisje pa të cilën nuk kemi namaz edhe pse e kryejmë fizikisht, poashtu edhe petku duhet qenë i pastër, gjithashtu dhe vendi i faljes duhet të jetë i pastër, posaçërisht pjesa ku vendohet balli dhe hunda.

Veshja sipas rregullave – për të kryer namazin duhet veshur sipas rregullave islame ku burri më së paku duhet të jetë i mbuluar nga gjunjtë gjer mbi kërthizë, kurse femra më së shumti mund të ket të zbuluar këmbët gjer në nyje, duar gjer në nyje dhe fytyrën.

Drejtimi kah Qabeja – kusht i faljes së namazit është të drejtuarit kah Qabja.

Koha e namazit – asnjë namaz nuk mund të falet para kohe, e as nuk e ka vlerën e vetë pas kohës së caktuar, pra secili namaz ka kohën e vetë.

Nijeti – për të kryer një namaz duhet vendosur për të falë atë me sinqeritet kështu që duhet bërë nijet (me zemër) për faljen e tijë për All-llah (Zot) dhe jo për sy e faqe.

Kushtet pasi hyjm ne namaz

Tekbiri fillestarë

Qëndrimi në këmbë

Këndimi i Kur’an-it

Perkulja në ruku

Rënja në sexhde

Qëndrimi ulur në fund të namazit .

Veprimtaria fizike ne namaz

Te dashur vllezer dhe motera musliman/muslimane veprimtaria fizike dhe ritet ne namaz perbehen nga levizje baze te shoqeruara me meditim dhe lexim nga Kur’ani i madherishem . Keto leizje jan shume te vlefeshme per organizimin e qdo njeriu , pavaresisht nga mosha .

Ne vazhdim ju do te ndiqeni disa shpjegime te faljes se dy rekateve namaz ;

  1. Berja e nijetit – Para se te fillojm namazin drejtohemi nga Kibla , pastaj vendosim me zemer se kete namaz do ta falim per hire te Allahut te Madherishem
  2. Tekbiri fillestar – Pasi te kemi bere nijetin , i ngrejm duart , meshkujt i ngrejn pellembet e duarve deri te veshet , kurse femrat i ngrejn pellembet e duarve deri te supet (shpatullat) dhe themi “ALLAHU EKBER”
  3. Qendrimi ne kembe – Pastaj e vendosim doren e djatht mbi te majten , meshkujt i vendosin duart pak nen kerthize , kurse femrat i vendosin duart mbi kraheror , pastaj lexojm me radhe : Subhaneken , Eudhu-besmelen[1] , El-Fatiha dhe nje sure tjeter .
  4. Perkulja ne ruku – Pastaj themi “ALLAHU EKBER” dhe perkulemi ne ruku , meshkujt i vene pellembet mbi gjunje e drejtojn shpinen dhe e mbajn koken ne nje drejtim me shpinen , ndersa femrat e mbajn trupin pak me lart , e shikimin e drejtojn te majat e gishtave te kembeve dhe ne kete pozicion themi tre here “SUBHANE RABBIJEL ADHIM”
  5. Ngritja nga rukuja – Pastaj ngritemi nga rukuja duke thene “Semiallahu limen hamideh” , kur ta drejtojm trupin teresisht themi “Rabbena ve lekel hamd”.
  6. Sexhdja e pare – Pasi biem ne sexhde duke thene “ALLAHU EKBER” , vendosim ne tok keto pjes te trupit si : Hunden dhe ballin , pellembet e duarve anash kokes , gjunjet , majat e gishtave te kembeve dhe ne kete pozicion themi tre here “SUBHANE RABBIJEL AËLA”.
  7. Qendrimi ulur ne mes dy sexhdeve – Pastaj ngritemi nga sexhdja duke thene “ALLAHU EKBER” , qendrojm ulur ne gjunje , shputat kembet te shtrira permbys dhe qendrojm ulur aq sa te themi tre here “RABBI GRIR LI”.
  8. Sexhdja e dyte – Pastaj biem ne sexhde per here te dyte duke thene “ALLAHU EKBER” , mashkulli e mban trupin me te hapur , krahet i largon nga trupi dhe gishtat e kembes i drejton nga Kibla , ndersa femra e mban trupin e mbledhur , krahet i mban ngjitur me trupin dhe vendos ne tok shpinen e gishtave te kembes , ne kete pozicion themi tre here “SUBHANE RABBIJEL AËLA”.

Pasi i kemi kryer dy sexhdet , ngrihemi serish ne kembe duke thene “ALLAHU EKBER” , per te falur rekatin e dyte sipas radhes qe falem rekatin e pare , me te mbaruar sexhdet e rekatit te dyte arrijm ne uljen e fundit .

  1. Ulja e fundit – Ne uljen e fundit meshkujt qendrojn ulur ne gjunje kemben e majt e shtrijn nga kemba e djatht ndersa kemben e djath e mbaj me gishtat drejtuar nga Kibla , kurse femrat qendrojn ulur ne gjunje emben e majt e shtrijn nga kemba e djathte ndersa kemben kemben e djathe e kthejn nga ana e djatht duke vendosur ne toke shpinen e gishtave te kembes , ne keto pozicione themi : Etehijjatu , Salavatet , Rabbenan .
  2. Perfundimi i dy rekateve te namazit – Pasi te kemi mbaruar me Rabbenan , kthejm koken nga ana e djatht , duke thene “ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH” , pastaj e kthejm koken nga ana e majt duke thene serish “ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH” me kete veprim namazi ka perfunduar .
[1] – Eudhu Bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim    Bismil-Lahirr-Rrahmanirr-Rrahim.

Menyrat e faljes se pese koheve te namazit per fillestar

Nijeti bëhët në këtë mënyrë : Eudhu Bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim. Vëndosa në emer të All-llahut me e fal (synetin/farzin/synetin e mrom/vitrin) u ktheva kah Kibla dhe e bejm Tekbirin Fillestar dhe keshtu fillon namazi , ndersa per burra qe falen ne xhami para farzit nijeti behet si me lart vetem se ja shtojm edhe : e pelqeva kete Imam ose iu nenshtrova ketij Imami .

Për meshkuj para gjdo Farzi bëjmë Ikamet

Ikameti bëhët në ketë mënyr :

All-llahu ekber                                                               4 herë

Eshhedu en la ilâhe il-lall-llah                                     2 herë

Eshhedu enne Muhammeden Resulull-llah             2 herë

Hajje ales-salah                                                             2 herë

Hajje alel felah                                                               2 herë

Kad Kametis-salah                                                        2 herë

All-llahu ekber                                                               2 herë

La ilâhe il-lall-llah                                                          1 herë .

 

Eudhu Besmele – Eudhu Bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim    Bismil-Lahirr-Rrahmanirr-Rrahim.

Besmele – Bismil-Lahirr-Rrahmanirr-Rrahim.

                                                                     

NAMAZI I SABAHUT
SYNETIFARZI
NijetiNijeti
Rekati IRekati IIRekati IRekati II
Tekbiri FillestarBesmeleTekbiri FillestarBesmele
SubhanekeFatihaSubhanekeFatiha
Eudhu BesmeleNjë SureEudhu BesmeleNjë Sure
FatihaRukuFatihaRuku
Një SureDy SexhdeNjë SureDy Sexhde
RukuEtehijjatuRukuEtehijjatu
Dy SexhdeSalavatetDy SexhdeSalavatet
 Rabbena Rabbena
 Selami Selami

 

NAMAZI I DREKËS
SYNETI
Nijeti
Rekati IRekati IIRekati IIIRekati IV
Tekbiri FillestarBesmeleBesmeleBesmele
SubhanekeFatihaFatihaFatiha
Eudhu BesmeleNjë SureNjë SureNjë Sure
FatihaRukuRukuRuku
Një SureDy SexhdeDy SexhdeDy Sexhde
RukuEtehijjatu Etehijjatu
Dy Sexhde  Salavatet
   Rabbena
   Selami
FARZI
Nijeti
Rekati IRekati IIRekati IIIRekati IV
Tekbiri FillestarBesmeleBesmeleBesmele
SubhanekeFatihaFatihaFatiha
Eudhu BesmeleNjë SureRukuRuku
FatihaRukuDy SexhdeDy Sexhde
Një SureDy Sexhde Etehijjatu
RukuEtehijjatu Salavatet
Dy Sexhde  Rabbena
   Selami
SYNETI I MBRAM
Nijeti
Rekati IRekati II
Tekbiri FillestarBesmele
SubhanekeFatiha
Eudhu BesmeleNjë Sure
FatihaRuku
Një SureDy Sexhde
RukuEtehijjatu
Dy SexhdeSalavatet
 Rabbena
 Selami

 

NAMAZI I IKINDISË
SYNETI
Nijeti
Rekati IRekati IIRekati IIIRekati IV
Tekbiri FillestarBesmeleSubhanekeBesmele
SubhanekeFatihaEudhu BesmeleFatiha
Eudhu BesmeleNjë SureFatihaNjë Sure
FatihaRukuNjë SureRuku
Një SureDy SexhdeRukuDy Sexhde
RukuEtehijjatuDy SexhdeEtehijjatu
Dy SexhdeSalavatet Salavatet
   Rabbena
   Selami
FARZI
Nijeti
Rekati IRekati IIRekati IIIRekati IV
Tekbiri FillestarBesmeleBesmeleBesmele
SubhanekeFatihaFatihaFatiha
Eudhu BesmeleNjë SureRukuRuku
FatihaRukuDy SexhdeDy Sexhde
Një SureDy Sexhde Etehijjatu
RukuEtehijjatu Salavatet
Dy Sexhde  Rabbena
   Selami

 

NAMAZI I AKSHAMIT
FARZI
Nijeti
Rekati IRekati IIRekati III
Tekbiri FillestarBesmeleBesmele
SubhanekeFatihaFatiha
Eudhu BesmeleNjë SureRuku
FatihaRukuDy Sexhde
Një SureDy SexhdeEtehijjatu
RukuEtehijjatuSalavatet
Dy Sexhde Rabbena
  Selami
SUNETI
Nijeti
Rekati IRekati II
Tekbiri FillestarBesmele
SubhanekeFatiha
Eudhu BesmeleNjë Sure
FatihaRuku
Një SureDy Sexhde
RukuEtehijjatu
Dy SexhdeSalavatet
 Rabbena
 Selami
    

 

NAMAZI I JACISË
SYNETI
Nijeti
Rekati IRekati IIRekati IIIRekati IV
Tekbiri FillestarBesmeleSubhanekeBesmele
SubhanekeFatihaEudhu BesmeleFatiha
Eudhu BesmeleNjë SureFatihaNjë Sure
FatihaRukuNjë SureRuku
Një SureDy SexhdeRukuDy Sexhde
RukuEtehijjatuDy SexhdeEtehijjatu
Dy SexhdeSalavatet Salavatet
   Rabbena
   Selami
FARZI
Nijeti
Rekati IRekati IIRekati IIIRekati IV
Tekbiri FillestarBesmeleBesmeleBesmele
SubhanekeFatihaFatihaFatiha
Eudhu BesmeleNjë SureRukuRuku
FatihaRukuDy SexhdeDy Sexhde
Një SureDy Sexhde Etehijjatu
RukuEtehijjatu Salavatet
Dy Sexhde  Rabbena
   Selami
SYNETI I MBRAM
Nijeti
Rekati IRekati II
Tekbiri FillestarBesmele
SubhanekeFatiha
Eudhu BesmeleNjë Sure
FatihaRuku
Një SureDy Sexhde
RukuEtehijjatu
Dy SexhdeSalavatet
 Rabbena
 Selami
VITËR NAMAZI
Nijeti
Rekati IRekati IIRekati III
Tekbiri FillestarBesmeleBesmele
SubhanekeFatihaFatiha
Eudhu BesmeleNjë SureNjë Sure
FatihaRukuNgrejm duart si në tekbirin fillestar themi All-llahu Ekber dhe e kendojm Duan e Kunutit ( nese nuk e dim kete dua e kendojm Rabbenan )
Një SureDy SexhdeRuku
RukuEtehijjatuDy Sexhde
Dy Sexhde Etehijjatu
  Salavatet
  Rabbena
  Selami
      

 

Prishja e namazit

Namazi prishet nese gjat faljes :

Qeshim me ze ;

Flasim diqka qe nuk ka te beje me namazin;

Ham ose pim diqka;

Ecim me teper se dy hapa;

Kollitim pa nevoj ;

Nese lexojm gabimisht ndonje pjes te Kuranit etj .

Nese kryejm ndonjerin nga keto veprime , namazi duhet perseritur ne teresi . Perveq ketyre , ne namaz nuk keshillohet shperqendrimi i shikimit , mbeshtetja e panevojsheme ne ndonje send , nxitimi ne falje etj . Duhet kupuar qe jemi duke qendruar para Allahut xh.sh.Krijuesit te gjithqkaje qe egziston ne Tokë e ne Qiej .

Sevi Sexhde

Eshte permiresimi i mangesive ne namaz , kete duhet ta bejme nese ndonje nga farzet e namazit vonohet , ose nderrohet radhitja e tyre pa dashje , e gjithashtu edhe nese eshte lene ndonje vaxhib pa u zbatuar .

Si behet Sevi sexhdja

Pasi ta kemi kuptuar gabimin qe kemi bere gjate faljes , dhe kemi arritur ne uljen e fundit , lexojm vetem etehjatin dhe japim selam vetem ne anen e djatht. Pastaj bejme dy sexhde , sikurse ne gjdo namaz . Pas kesaj qendrojm ulur dhe lexojm ettehijjatin , salavatet, duat edhe japim selam . Me kete e kemi shlyer gabimin qe kemi bere gjate namazit .

Namazet tjera

Namazi i Udhetarit

Duke menduar veshteresit dhe mundimet trupore e shpirterore qe mund ti hase udhetari ne rrugen  etij , Allahu xh.sh. ka lejuar disa lehtesime , si p.sh. namazet me kater rekate ti shkurtoj ne dy rekate , derisa te kthehet nga rruga . Udhetar quhet personi qe udheton me teper se 83 km dhe qe do te qendroj jashte vendbanimit te vet deri ne 15 dite

Namazi i Xhumas

Namazi i xhumas eshte nje prej ibadeteve javre , Ai falet diten e premte ne kohen e drekes dhe ne kete menyr :

Pasi te thirret ezani qe lajmron hyrjen e kohes se namazit te xhumas, ngrihemi dhe falim 4 rekate sunet te namazit te xhumas , ngrihemi dhe falim 4 rekate sunet te namazit te xhumas , Ato falen sikurse suneti i drekes . Pas kesaj muezini therret edhe nje ezan  brenda ne xhami . Mandaj imami mban hutben , nje ligjerim dhe keshilla per xhematin . Me perfundimin e hutbes , muezini therret ikkametin dhe falen dy rekat farz te xhumas , keto dy rekate falen  me xhemat , nen drejtimin e imamit , njelloj si dy rekate farz te sabahut . Pas farzit , falen edhe 4 rekate sunet te ngjashem me ato qe u falen para farzit . Keshtu perfundon obligimi i namazit te xhumas , por namazi vazhdon akoma ku falen 4 rekate Ahiri Dhuhrit (te drekes se mbrame) dhe ne fund falen 2 rekate synet te quajtura Sunnetu-l-uakati.

Me qellim qe namazi i xhumas te jet i vlefshem , duhet te plotesohen edhe keto kushte :

Personi qe falet te jet mashkull , sepse namazi i xhumase nuk eshte detyrim per femra , por nese ato marrin pjes le ta falin sikurse meshkujt ;

Te jet i lire ngase namazi i xhumas nuk eshte detyrim per te burgosurin ose robin edhe per te gjith njerezit qee jan ne pozita te ngjashme me ta ;

Te mos jete udhetar;

Te mos jete i semure;

Xhemati duhet te kete me shum se 3 veta.

Eshte mire gjithashtu qe diten e xhuma , para shkuarjes ne xhami , te merret gusull ( pastrohet i tere trupi ) , te parfumosemi dhe te vishemi me tesha te pasterta . Gjat rruges te permendet dhe te madherohet Allahu xh.sh. dhe ne xhami te degjohet hutbeja me vemendje . Eshte e pelqer qe pasi te kthehemi ne shtepi ti informojm familjaret per ate qe kemi deghuar ne xhami .

Namazi i Bajramit

Namazi i Bajrmeve eshte me i hareshemi dhe me i bukuri per muslimanet , sepse i paraprin dy festave kryesore te botes islame . Ky namaz eshte falur per here te pare ne vitin e pare te ardhjes se Profetit Muhammed a.s. ne Medine , Enesi r.a. e shpjegon kete duke thene : “Kur erdhi Profeti a.s. ne Medine , i gjeti banoret e saj qe festonin dy dite ne vite . Profeti a.s. i pyeti medinasit se qfar ishin ato dite qe festonin. Ata i thane : “Na kane mbetur tradit nga koha para Islamit “ Profeti a.s. u tha : “Allahu xh.sh. jua ka zavendesuar ato me dy festa me te medha dhe me te dobisheme . Ato jan : Festa e Kurbanit dhe festa e Ramazanit “ .

Nga sa treguam me siper , mesuam se qe prej asaj kohe , muslimanet kane dy festa (bajrame) gjat vitit :

Bajrami i Fitrit – ose siq eshte tradita ta quaj Bajrami i Madh , koha e tij eshte pas Ramazanit.

Bajrami i Kurbanit – ose siq e quajm ne Bajrami i Vogel , koha e tij eshte pas Haxhit .

Dita e par , ne te dy bajramet , eshte detyr qe te falet Namazi i Bajramit me xhemat , ne xhami ose jasht saj .

Namazi i Bajramir falet ne kete menyr :

Fillimisht bejm nijetin dhe presim imamin qe te thote tekbirin fillestar , pas imamit e themi edhe ne tekbirin , pastaj i lidhim duart dhe kendojm subhaneken , me pas te udhehequr nga imami , bejme edhe tre tekbire te tjera duke i ngritur duart ne secilin prej tyre sikurse ne tekbirin fillestar . Mandej i lidhim duart dhe heshtim sepse imami kendon me ze suren Fatiha dhe nje sure tjeter .

Pas rukus edhe dy sexhdeve ngrihemi ne rekatin e dyte , ne kete rekat imami kendon besmelen , suren Fatiha dhe nje sure tjeter , pastaj bejme tre tekbire te tjera si ne rekatin e pare , me pas perkulemi ne ruku duke thene “ALLAHU EKBER ” per te katerten here , me tej biem ne sexhde , qendrojm ne uljen e fundit dhe japim selam .

Pas namazit , muezini kendon tekbiret e teshrikut . Imami hipen ne minber dhe mban nje hutbe . Ky veprim eshte sunet ne te dy Bajramet , Pas hutbes , imami kthehet ne vendin e faljes dhe thote duane , keshtu perfundon ky namaz .

Tekbiri i teshrikut – Prej sabahut te dites se pare te bajramit te Kurbanit , e deri ne ikindin e dites se katert te ketij Bajrami , pas qdo namazi farz lexohet ky tekbir : “ALLAHU EKBER , ALLAHU EKBER , la ilahe il-laAllahu vALLAHU EKBER , ALLAHU EKBER ve lil-lahil lamd.”

Namazet kaza (te vonuara)

Nese namazi vonohet pa arsye , eshte gjynah i madhe sepse namazi eshte shtyll e besimit islam . Por nese namazi na kalon me arsye te caktuar , si p.sh. harresa , gjumi dhe humbja e ndjenjave ateher e kemi per detyr ta falim ate ashtu si te kemi mundesi . Kaza falen veten namazet e detyrueshme (farze dhe vaxhibe).

Namazi i xhenazes (te vdekurit)

Duhet ta dime qe gjdo gje qe e ka krijuar Allahu xh.sh. ka fillimin dhe fundin e vet . Keshtu edhe njeriu , ka fillimin dhe fundin e vet ne kete bote.

Per kete na meson Kur’ani kur thote : “Çdo njeri do ta shijoje vdekjen…” [Ali Imran : 185]

Kurani na meson edhe me teper , ai na tregon se vdekja eshte nje ndarje e perkoheshme nga kjo bote , pasi te ringjallemi , ateher do jetojm jeten e amshueshme . Nderimet e fundit qe jemi te detyruar tia bejme te vdekurit jane : Pastrimi , mbeshtjelleja me qefin , falja e xhenazes dhe varrimi .

Namazi i xhenazes falet ne kete menyre : Fillimishte bejme nijetin . Te udhehequr nga imami themi tekbirin fillestar dhe kendojm subhaneken , pastaj bejme tekbir perseri dhe kendojm salavatet. Me pas bejme tekbir per here te tret dhe lexojm duane e xhenazes . Kush nuk e di kete dua mund te lexoj suren Fatiha (Elhamin) ose themi ndonje lutje tjeter per te vdekurin . Pastaj bejme tekbir per here te katert dhe japim selam , me kete veprim perfundon namazi , siq mesuam me lart ne mnamazin e xhenazes nuk ka ruku , sexhde dhe uljen perfundimtare te namazit .

Namazi i teravive

Teravite falen pas namazit te jacise ne muajin e ramazanit , ato perbehen nga 20 rekate , ne kete namaz mund te japim selam pas gjdo 4 rekateve ose edhe pas gjdo 2 rekatesh , ne qdo rekat lexohet surja Fatiha dhe nje sure tjeter . Ne uljen e mesit kendohet Etehjati me shehadet dhe salavatet . Ne rekatin e trete kendohet serish lutja subhaneke. Pas namazit te teravive falim virtin , gjithashtu me imam . Ne fund bejme lutjet sikurse ne te gjitha namazet tjera .

Namazi me xhemat

Baze dhe qellim i fese sone eshte bashkimi i te gjith njerezeve , pa dallim race , gjuhe ose kombi , te gjith muslimanet jane vllezer . Keshtu na behet e qart se perse besimi islam na ka porositur se gjdo pune te mire ta bejme se bashku , ne menyre te veqant jemi porositur ta falim namazin me xhemat . Sipas mesimeve te Profetit a.s. namazi i falur me xhemat eshte 27 shkalle me i lart se sa namazi i falur veqmas . Eshte detyrim qe namazi i xhumase dhe namazet e Bajrameve te falen me xhemat . Namazet e tjera farze mund te falen veqmas , por falja me xhemat eshte shume me e mire dhe me e lavderueshme. Namazet sunete falen veqmas , perveq namazit te teravis, i cili eshte me mire te falet me xhemat , nese kemi arritur ne xhemat pasi ka filluar namazi , bejm tekbirin fillestar dhe menjeher hyjm ne namaz . Nese e kapin imamin ne ruku , llogaritet se e kemi zene rekatin ne teresi por nese na kan kaluar nje , dy ose tre rekate , ateher ngrihemi dhe i falim keto rekate pasi imami te ket dhene selam , ne nuk japim selam por ngrihemi ne kemb edhe vashdojm aq rekate sa kemi humbur .

Sure te namazit dhe dua (lutje)

Subhaneke

Subhaneke All-llahumme
ve bihamdike .
Ve tebarekesmuke.
Ve teala xhedduke (ve xhel-le thenauke – i shtohet ne namazin e xhenazes)
Ve la ilahe gajruke

Surja Fatiha

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim.

Elhamdu lil-lahi Rabbil alemin.

Err-rrahmanirr-rrahim.

Maliki jeumiddin.

Ijjake na’budu ve ijjake nestein.

Ihdinas-siratal mustekim.

Siratal-ledhine en ‘amte alejhim

gajril magdubi alejhim ve led-dal-lin.

(AMIN)

Surja Ed-Duha

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Ved-duha .

Vel-lejli idha sexha.

Me vedde’ake rabbuke ve ma kala.

Velel-ahiretu hajrul leke minel ula.

Ve le seufe ju`tike rabbuke fe terda .

Elem jexhidke jetimen fe ava.

Ve vexhedeke dal-len fe heda.

Ve uexhedeke ‘ailen fe agna.

Fe emmal jetime fe le takhar.

Ve emmas-sa’ile fe le tenhar.

Ve emma bi ni`meti rabbike fe haddith.

Surja El-Inshirah

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Elem neshrah leke sadrek.

Ve vada’na anke vizrek.

El-ledhi enkeada dhahrek.

Ve refa’na leke dhikrek.

Fe inne me’al usri jusra.

Inne me’al usri jusra.

Fe idha feragte fensab.

Ve ila rabbike fergab.

Surja Et-Tin

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Vet-tin vez-zejtun.

Ve turi sinin.

Ve hadhel beledil emin.

Lekad haleknel-insane fi ahseni takvim.

Thuunne redednahu esfele safilin.

Il-lal-ledhine amenu ve ‘amilus-salihati fe lehum exhrun gajru memnun.

Fe ma jukedh-dhibuke ba’du bid-din.

ElejsAllahu bi ahkemil hakimin.

Surja El-Kadr

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Inna enzelnahu fi lejletil-kadr.

Ve ma edrake ma lejletul-kaadr.

Lejletul-kadri hajrun min elfi shehr.

Tenez-zelul-melaiketu verr-rruhu fiha bi idhni rabbihim min kul-li emr.

Selamun hije hatta matle’il fexhr.

Surja Ez-Zelzele

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Idha zulziletil-erdu zilzaleha ve ahrexhtil-erdu ethkaleha.

Ve kalel-insanu ma leha .

Jeeumeidhin tuhaddithu ahbareha.

Bi enne rabbeke euha leha .

Jeumeidhin jesdurun-nasa eshtaten lijureu ea’malehum.

Femen ja’mel mithkale dherretin hajren jereh.

Ve men ja’mel mithkale dherretin sherren jereh.

Surja Et-Tekathur

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Elhakumut-tekathur.

Hatta zurtumul-mekabir.

Kel-la seufe ta’lemun.

Thumme kel-la seufe ta’lemun.

Kel-la leu ta’lemune ilmel jekin.

Leterevunnel-xhehim.

Thume leterevunneha ‘ajnel jekin.

Thume le tus’elunne jeumeidhin anin-naim.

Surja El-Asr

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Vel-asr.

Innel insane lefi husr.

Il-lel-ledhine amenu ve ‘amilus-salihati ve tevasav bil-hakki ve tevasav bis-sabr.

Surja El-Humeze

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Vejlun likul-li humezetil lumezeeh.

El-ledhi xheme’a ma lan ve ‘addedeh.

Jahsebu enne malehu ahledeh.

Kel-la lejunbedhenne fil-hutameh.

Ve ma edrake mel-hutameh.

Narull-llahil-muktadeh.

El-leti tet-tali’u alel-ef’ideh.

Innehaa alejhim mu’sadel.

Fi amedin mumeddedeh.

Surja El-Fil

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Elem tera kejfe Rabbuke bi as’habil fil.

Elem jexh’al kejdehum fi tadlil.

Ve ersele alejhim tajren ebabil .

Termihim bi hixharetin min sixh-xhil.

Fe xhealehum ke asfim me’kul.

Surja El-Kurejsh

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Li ilafi kurejsh.

Ilafihim rihletesh-shitai ves-sajf.

Fel ja’budu rab-be hadhel bejt.

El-ledhi at’amehum min xhu-in ve amenehum min hauf.

Surja El-Maun

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

E re’ejtel-ledhi jukedh-dhuibu bid-din.

Fe dhalikel-ledhi jeudu-ul jetim.

Ve la jehud-du ala ta’amil-miskin.

Fe vejlun-lil-musal-lin.

El-ledhine hum an salatihim sahun.

El-ledhine hum juraun.

E jemneun-el maun.

Surja El-Kevther

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Inna eatajnakel-keuther.

Fe sal-li rabbike venhar.

Inne shanieke huvel ebter.

Surja El-Kafirun

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Kul ja ejjuhel-kafirun.

La aëbudu ma taëbudun.

Va la entum abidune ma aëbud.

Ve la ene abidun ma abedtum.

Ve la entum abidune ma aëbud.

Lekum dinukum ve lije din.

Surja En-Nasr

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Idha xhae nasrull-llahi vel fet-h.

Ve re’ejten-nase jed-hulune fi dinil-lahi efvaxha.

Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirhu, innehu kane tev-vaba.

Surja El-Mesed

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Tebbet jeda Ebi Lehebin ve tebb.

Ma agna anhu maluhu ve ma keseb.

Se jesla naren dhate leheb.

Vemre-etuhu ham-maletel hatab.

Fi xhijdiha hablun mim mesed.

Surja El-Ihlas

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Kul huvAllahu ehad.

Allahus-Samed.

Lem jelid , ve lem juded.

Ve lem jekun lehu kufuven ehad.

Surja El-Felek

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Kul eudhu bi rabbil felek.

Min sherri ma halek.

Ve min sherri gasikin idha vekab.

Ve min sherrin-nef-fathati fil ukad.

Ve mi sherri hasidin idha hased.

Surja En-Nas

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Kul eudhu bi rabbin-nas.

Melikin-nas.

Ilahin-nas.

Min sherri-vesvas-il-hannas.

El-ledhi juvesvisu fi su-durin-nas.

Minel-xhin-neti ven-nas.

Et-Tehijjatu

Et-tehijjati lil-lahi ves-salavatu vet-tajjibatu.

Es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetull-llahi ve berekatuhu.

Es-selam alejna ve ala ibadil-lahis-salihin.

Esh-hedu en la ilahe il-lAllah, ve esh-hedu ene Muhammeden abduhu ve resuluhu.

Salavatet

Allahumme sal-li ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.

Kema sal-lejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahin.

Inneke hamidun mexhid.

Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.

Kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahin.

Inneke hamidun mexhid.

Rabbena

Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina adhaben-nar.

Rabbena-gfirli ve li validejje ve lil mu’minine jevme jekumul-hisab.

Duaja e Kunutit

Allahumme inna nesteinuke , ve nestagfiruke , ve nestehdike.

Ve nu’minu bike , ve netube ilejke.

Ve netevekkelu alejke, ve nuthni alejkel-hajre kul-lehu neshkuruke , ve la nek-furuke.

Ve nehlau ve netruku men jefxhuruke.

Allahumme ijjake na’budu,ve leke nusal-li ve nesxhudu,ve ilejke nes’a ve nahfidu, nerxhu rahmeteke ve nehsga adhabeke.

Inne adhabeke bil-kuffari mulhik.

Ajetul-kursijj (duaja e tesbihëve)

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahim

Allahu la ilahe il-la Hu.

El-hajjul-kajjum.

La te’hudhuhu sinetun ve la neum.

Lehu ma fissemavati ve ma fil-erd.

Men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnihi.

Ja’lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum.

Ve la juhitune bi shej’in min ilmihi il-la bi ma shae.

Vesia kursijjuhus-semavati vel erd.

Ve la jeudu hifdhuhuma ve huvel alijjul adhim.

Pas namazit thuhen keto lutje

Allahumme entes-selam ve minkes-selam.

Tebarekte ja dhel-xhelali vel ikram.

Allhumme sal-li ala sejjidina Muhammedin ve ala ali sejjidina Muhammed .

SubhanAllahi velhamdu lil-lahi ve la ilahe il-lAllahu vALLAHU EKBER, ve la havle ve kuv-vete il-la bil-lahil alijjil adhim.

Pas kesaj kendohet Ajetul Kursija dhe behen tesbihët duhe thene :

33 here SUBHANALLAH

33 here ELHAMDULIL-LAH

33 here ALLAHU EKBER

Pastaj themi :

La ilahe il-lall-llahu vehdehu la sherike leh , lehul mulku ve lehul-hamd,juhji ve jumit , ve huve hajjun la jemut, bi jedihi hajr, ve huve aka kul-li dhej’in kadir.

Por mund ta themi edhe kete :

La ilahe il-lall-llahu vehdehu la sherike leh , lehul mulku ve lehul-hamd, ve huve aka kul-li dhej’in kadir.

© RTV PENDIMI[/vc_column_text][/penci_column][/penci_container][/vc_column][/vc_row]

Postimet e fundit

939

Cili është emisioni më i preferuar për ju ?

Na ndiqni

Shopping Basket
IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH