Hoxhë Agim Bekiri

– I lindur në Shkup më 17. 03. 1979.
– Kreu shkollën e mesme Medreseja ISA BEU, 1998
– Fakulteti i Hadithit në Universitetin Islam të Medinës, 2004
– Studimet postdiplomike (përfundim i vitit përgatitor), shkencat e Hadithit Universiteti Xhinan, Tripoli, Liban, 2006
– Përkthimi i librave: Katërdhjetë hadithe mbi moralin me komentim- Ahmed Muadh Hakki, Komentar i dyzet haditheve të Neveviut – Muhamed ibën Salih el-Uthejmin.
Redaktor profesional i shumë librave fetarë.
– Një prej themeluesve të Q.K. ALBISLAM, përgjegjës i sektorit për botim
– Redaktor i rubrikës Fetva dhe Konsultime në www.albislam.com
– Ligjërues i rregullt në PeaceTV Shqip në Prishtinë