A lejohet femra të dal imam në shtëpi?

Selam alejkum!
Unë desha të pyes a lejohet femra te del imam në shtëpi nëse falen
dy  apo tri femra dhe a lejohet te thuhen suret p.sh fatihaja me zë
dhe ni sure tjetër në dy rekatet e para?Përgjigje:
Alejkum selam!
Po, lejohet që femra të jetë imam në namaz, nëse falen pas saj vetëm femra, kurse nuk lejohet nëse mbrapa ka edhe meshkuj. Bile nëse falen në një mes vetëm femra, preferohet që të falen në grup me xhematë duke qenë njëra prej tyre imam, kurse të tjerat e pasojnë atë. Ajo që del imam, nuk del një saf më përpara sikur veprojnë meshkujt, por do të pozicionohet në të njëjtin saf me të tjerat duke qenë ajo në mes të safit.
Kjo në vetvete ngërthen që në namazet që lexohet me zë kur falen në grup me xhematë, lexohet surja fatiha dhe një sure me zë. Kështu veprohet përveç namazit të sabahut edhe në dy rekatet e para në namazin e akshamit dhe atë të jacisë. Kjo vlen sikur për meshkujt njashtu edhe për femrat.
Allahu e di më së miri!

Pro.Muhamed Dërmaku