VLERA E SALAVATEVE MBI TË DËRGUARIN E ALLAHUT, LAVDIA DHE PAQJA E ALLAHUT QOFSHIN MBI TË.

E para: Siguri nga koprracia.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë:“Koprrac është ai, që kur përmendem nuk më dërgon salavate”.

E dyta: Përfitimi i dhjetë salavateve nga Allahu.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë:“Kush më dërgon një salavat, Allahu atij i dërgon dhjetë salavate”.

E treta: Dërgimi i salavateve është shkak për faljen e gjynaheve dhe ngritjen e gradave.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush më dërgon mua një salavat i falen dhjetë gjynahe dhe i ngritën dhjetë shkallë”.

E katërta: Siguri nga pikëllimi dhe humbja Ditën e Kiametit.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Nuk është tubuar një popull në një vend dhe në të nuk e përmendin Allahun dhe nuk dërgojnë salavate mbi mua, vetëm se për ta do të jetë pikëllim dhe humbje Ditën e Kiametit”.

E  pesta: Kthimi i salavatit prej të Dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Nuk ka asnjë musliman që më përshëndetë me selam e që Allahu të ma kthen shpirtin për t’ia kthyer selamin”.

E gjashta: Përcjellja e salavateve nëpërmjet melekëve.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë“Allahu ka melek të cilat shëtisin nëpër tokë dhe mi përcjellin salavatet e Umetit”.

E shtata: Afërsia me të Dërguarin e Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Vërtetë njeriu më i afërt me mua në Ditën e gjykimit është personi që më së shumti më ka dërguar salavat”.

E teta: Arritja e ndërmjetësimit të Dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush më dërgon dhjetë herë salavate kur gdhihet dhe dhjetë herë kur e arrin mbrëmjen, e përfshin ndërmjetësimi im”.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU