shim në haxh unë dhe gruaja ime me një kompani e cila organizonte shkuarjen në haxh, dhe udhëheqësi i kompanisë na tha se lejohet fjetja jashtë Minës…

Pyetje:
Ishim në haxh unë dhe gruaja ime me një kompani e cila organizonte shkuarjen në haxh, dhe udhëheqësi i kompanisë na tha se lejohet fjetja jashtë Minës, duke pasur paraysh turmat e mëdha të njerëzve dhe vështirës që gjenden brenda Minas.
Në kaluam netët dhe fjetëm jashtë Minës, a obligohemi diç për t’u kompenzuar veprimi i tillë apo jo!?

Përgjigje:
Nëse mosfjetja jote dhe e gruasë tënde në Mina ka ndodhur si shkak i mospasjes vend aty për të fjetur, ju nuk obligoheni asgjë për të kompenzuar.

Themi një gjë të tillë duke u bazuar në Kur’an dhe Sunet:
Allahu i madhëruar, thotë:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
” Allahu nuk ngarrkon askë përtej mundësisë(fuqisë) që ka.”
(El Bekare: 286).

Transmetohet nga Ebu Hurejra, se I dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë;
إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ماستطعتم.
” Nëse ju urdhëroj për ndonjë gjë, atëherë mundohuni ta kryeni atë aq sa keni mundësi.”
(Buhariu dhe Muslimi).

Prej Allahut vjen suksesi, përshëndetjet qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm i fetvave.
Fetuaja, nr. 23761

Antarët e komisionit:
Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan
Abdullah Ibën Muhamed el Mutlak
Abdullah Ibën Abdurrahman Ibën Gudejan
Ahmed Ibën Alij Sejr el Mubareki
Abdulaziz Ibën Abdullah ibën Muhamed Alu Shejh(Kryetarë i komisionit)
Muhamed Ibën Hasen Alu Shejh
Abdullah Ibën Muhamed Ibën Hunejn

nga arabishtja:
Suad B. Shabani
29.08.2015