Nëna ime e ka kryer haxhin tre herë. Mirëpo, herën e kaluar, nuk erdhi për gjuajtjen e gurëve në Xhumerat

Pyetje:
Nëna ime e ka kryer haxhin tre herë.
Mirëpo, herën e kaluar, nuk erdhi për gjuajtjen e gurëve në Xhumerat, unë ia kam gjuajtur, ngase nëna frikësohej nga turma e madhe e njerëzve që ishte në Xhumerat, a obligohet nëna ime të kompenzoj me diçka mosardhjen e saj në xhumerat?

Përgjigje;
Nëse nëna yte është e shtyer në moshë dhe ia ke gjuajtur gurëzit ti tek xhumerati ose ke angazhuar dikë tjetër t’ia gjuaj gurëzit, atëherë, themi se obligimi është kryer dhe nëna juaj nuk obligohet asgjë për të kompenzuar.

Prej Allahut vjen suksesi, përshëndetjet qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm i fetvave.
Fetuaja, nr. 22387

Antarët e komisionit:
Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan
Abdullah Ibën Muhamed el Mutlak
Abdullah Ibën Abdurrahman Ibën Gudejan
Abdullah Ibën Ali er Rukban
Ahmed Ibën Alij Sejr el Mubareki
Abdulaziz Ibën Abdullah ibën Muhamed Alu Shejh

nga arabishtja:
Suad B. Shabani
29.08.2015