DISPOZITA E THERRJES SË KURBANIT ENKAS PËR TË VDEKURIT!

DISPOZITA E THERRJES SË KURBANIT ENKAS PËR TË VDEKURIT!

Pyetje:
Babai im vdiq dhe la pas vetes së tij dy gra(ishte i martuar me dy gra), dhe secila prej tyre banon në shtëpi të veqant me fëmijët e tyre.
Dy palëve u ka lënë trashëgimi dhe pasuri.
A obligohen ato t’i therrin kurban babait, nëse po, atëherë si bëhet nxjerrja e parave për blerjen e kurbanit!?

Përgjigje:
Nuk obligohen familjarët(trashigimtarët) e babait të pyetësit të therrin kurban për të.
Ngase, therrja e kurbanit për të vdekurin nuk është obligim, por është një vepër e pëlqyer sipas mendimit më të saktë të dijetarëve.
Pos, nëse i vdekuri e ka lënë amanet dhe ka lënë të holla(para) që t’i therrin kurban pas vdekjese së tij(atëherë obligohen t’i therrin kurban të vdekurit, t’i kryhet amaneti).

Prej Allahut vjen suksesi, përshëndetjet qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm i fetvave.
Fetuaja, nr. 22591

Antarët e komisionit:
Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan
Abdullah Ibën Muhamed el Mutlak
Abdullah Ibën Abdurrahman Ibën Gudejan
Abdulaziz Ibën Abdullah ibën Muhamed Alu Shejh(Kryetarë i komisionit)
Abdullah ibën Ali er Rukban

nga arabishtja:
Suad B. Shabani
30.08.2015