Për ata që kanë shumë gjynahe!

Ibni Umeri tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: ”Allahu do ta afrojë besimtarin pranë Tij në Ditën e Gjykimit, do ta mbulojë me perden(mëshirën) e Tij dhe do ta pyes atë: A e di këtë gjynah që e ke bërë? A e di atë gjynah që e ke bërë? Ai thotë: Po o Zoti im! Allahu do ta pyes atë, derisa ai t’i dëshmojë të gjitha gjynahet që i ka bërë dhe do të mendojë se është i shkatërruar tërësisht. E atëherë, Allahu i thotë: Unë t’i mbulova gjynahet e tua në jetën e dynjas dhe Unë do t’i fal ty ato sot”. (Buhariu dhe Muslimi)

Allahu na bëftë prej atyre që ua mbulon gjynahet!
Përktheu dhe përshtati: hoxhë Fadil Musliu