ZEMRAT E JUAJA KANË VDEKUR NGA DJETË GJËRA

Ibrahim Ed’hemi, Allahu e mëshiroftë, kaloi afër një tregu në Basra, dhe njerëzit u tubuan përreth tij dhe i thanë: Çka është puna me ne, i lutemi Allahut, po nuk na përgjigjet?! -Tha: Zemrat e juaja vdiqën nga dhjetë gjëra! – E cilat janë ato?! 

– U tha:

1. E njohët Allahun, dhe nuk ia dhatë hakun Atij.

2. E lexuat Kuranin, dhe nuk punuat me të.

3. E pretenduat dashurinë ndaj të Dërguarit të Zotit, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, dhe e latë traditën e tij.


4. E pretenduat armiqësinë e shejtanit, mirëpo e pasuat në gjynahe.

5. Thatë se e doni Xhenetin, dhe nuk punuat për të.

6. Thatë se i frikohemi zjarrit, dhe i dhuruat shpirtrat e juaj drejt tij.

7. E kuptuat se vdekja është realitet, dhe nuk u përgatitët për të.

8. U preokupuat me të metat e njerëzve, dhe i harruat të metat e juaja.

9. I shfrytëzuat begatitë e Allahut, dhe nuk e falënderuat Atë.

10. I varroset të vdekurit e juaj, dhe nuk morët mësim.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU