Ky është Hafizi Abdul Kader Abazi

Gjithë familjen Hafiza, vetë Hafiz, gruan hafize tre djemtë e ti Hafiza.

Mbi 500 vetave i’a mësoj Kur’anin me texhuid.

Shum Hafiza të rinjë i ndjekë në ketë rrugë,

E pyetëm se sa hatme në jetë i ke bërë, tha vetëm Allahu e din se as vet nuk e di.

Njeriu që gjatë gjithë dites merret me Kur’anin Famëlartë,

All-llahu e shpërbleftë me Xhennet dhe e gradoftë në gradën më të lartë. Amiiiin.