Auto-Lider-APP

Gjykata Kushtetuese shpall ligjin per ndalimin e mbuleses te kunderligjshem në Austri

Sot Gjykata Kushtetuese e Austris ka shpallur ligjin per ndalimin e mbuleses per vajzat muslimane deri ne moshen 10 vjeçare si te kunderligjshem, te pa barabart, selektiv, pengese per arsimim, kufizim i ushtrimit te tradites fetare islame.

Ne vjeshten e vitit 2019 Qeveria a Austris aprovoi ligjin per ndalimi e mbuleses per vajzat muslimane deri ne moshen 10 vjeçare. Bashkesia Islame e Austrise qe atehere ishte kunder ketij ligji dhe arsyetimin e Qeveris e vlersoj si selektiv dhe perzierje ne liri fetare. Kryetari i BI te Austris Mr. Ümit Vural kishte theksuar disa here se edhe BI nuk perkrah imponimin e bartjes se mbuleses per vajzat e vogla por forma e ndalimit esht destruktive dhe nuk sjell produktivitet dhe se mund te gjenden metoda tjera per sensibilisim rreth kesaj çeshtje.
Pas miratimit te ligjit nga Qeveria Bashkesia Islame e Austrise dergoj ligjin ne Kushtetuese dhe sot kjo gjykat vendosi ne favor te Bashkesise Islame te Austrise.