Sa udhëtim i shkurtër!

Jeta e njeriut e tëra përmblidhet në tri citate(ajete) Kuranore, Allahu i lartësuar thotë:

“Atë(njeriun) e krijoi prej një pikë uji dhe e përgatiti.
Pastaj atij ia lehtësoi rrugën.
Mandej atë e bëri të vdesë dhe i bëri varr(të varroset)”. (Sureja Abese, 19-21)

Allahu na e mundësoftë të udhëtojmë faqebardhë!

Nga gj. arabe: Fadil Musliu. /RTV Pendimi/