Sa shpesh mundë të aplikohet Hixhamja!?

Detoksifilimi i organizmit me terapin e kupave apo trajtimi i semundjes béhët në ményrë selective duke i’u referuar këtyre faktorve:

~ Prejardhja e sëmundjes;

~Mënyren e trajtimit;

~Medikametet mjekésore qe perdor pacienti;

~Numri i kupave të aplikuara brenda nje seance;

~Ndryshimi i kushteve klimatike;

~Gjendja fizike dhe psiqike e pacienti;

~Tensjoni;

~Mënyra e të ushqyerit;

~ Aktiviteti fizik;

~ Mosha etj…

Prandaj në bazé të kësaj përcaktohet diferenca ndermjet seacave të hixhames!
Êshtë keqinterpretim i njerzve dhe keqkuptim I asaj qe hixhamja duhet tê bëhet 1 her ne vité, dy her né vit, Cdo tre muaj etj…

Përgatiti inf.Qendresa Paqarizi (çertifikuar per hixhame)