Qendra Sportive për ngritjen e aftësive morfo-funksionale, Fitnes dhe Nutricion “CORPORE SANO”

Qendra Sportive për ngritjen e aftësive morfo-funksionale, Fitnes dhe Nutricion “Corpore Sano” shërbimet e veta i bazon në zgjidhjen e problemeve me peshë trupore, ndërtimin e shëndosh të trupit, diagnostikimin dhe ngritjen e aftësive morfo-funksionale për kategoritë e caktuara, mirëmbajtjen e sistemit kardiorespirator dhe lokomotor, si dhe rikuperimin adekuat pas shërimit të lëndimeve (kinezi-masazh terapia).

 

Qendra “Corpore Sano” shërbimet e veta ju ofron këtyre kategorive të popullatës sonë:

 • Fëmijëve;
 • Të rinjve dhe të rejave me nevoja të caktuara;
  • Të gjitha nivelet dhe llojet e sportistëve, dhe rekreativëve;
  • Moshat e shtyra;
  • Personat me nevoja të veçanta.

 

Qendra “Corpore Sano” shërbimet e veta i realizon duke i zbatuar programet e veta punuese:

 • Programi morfometrik (vlerësimi i përbërjes trupore dhe intervenimi në te sipas nevojës):
  • Matjet morfometrike;
  • Vlerësimi i përbërjes trupore:
   • Vlerësimi i peshës trupore;
   • Vlerësimi i masës muskulore;
   • Vlerësimi i shpërndarjes së masës dhjamore;
   • Caktimi i peshës ideale sipas Brokut, Lorencit, apo Vandervalit;
  • Programi funksional:
   • Vlerësimi dhe ngritja e Kapacitetit të punës fizike:
    • Vlerësimi dhe ngritja e aftësive aerobe (VO2max);
    • Vlerësimi dhe ngritja e aftësive anaerobe (pragu anaerob);
    • Vlerësimi I frekuencës maksimale të punës së zemrës;
   • Vlerësimi dhe ngritja e forcës eksplozive;
   • Vlerësimi dhe ngritja e forcës repetitive;
   • Vlerësimi dhe ngritja e forcës statike.
  • Programi i të ushqyerit (nutricionit):
   • Vlerësimi i statusit nutritiv (mbipeshës trupore, peshës trupore normale, apo peshës trupore ndërnormale):
    • Matjet morfometrike;
    • Vlerësimi i përbërjes së trupit;
   • Caktimi i peshës ideale, dhe i Indeksit të Masës Trupore:
    • Kategorizimi në bazë të gjendjes momentale, dhe gjendjeve tranzitive;
   • Vlerësimi i energjisë hyrëse dhe i energjisë dalëse;
   • Vlerësimi i Nevojave Ditore Energjetike:
    • Vlerësimi i metabolizmit bazal, i energjisë së nevojshme për aktivitete fizike, dhe i efektit termik të ushqimit;
   • Përpilimi i programeve nutritive dhe programeve stërvitëse për personat me mbipeshë trupore (trashësi);
   • Përpilimi i programeve nutritive dhe programeve stërvitëse për personat me peshë trupore ndër normale;
  • Programet stërvitore:
   • Programet stërvitore për të rritur:
    • Programet stërvitore për ruajtjen, apo ngritjen e aftësive aerobe (rritja e VO2max);
    • Programet stërvitore për ruajtjen, apo ngritjen e aftësive anaerobe (shtyrja e pragut anaerob);
    • Programet stërvitore për ruajtjen, apo ngritjen e forcës eksplozive;
    • Programet stërvitore për ruajtjen, apo ngritjen e forcës repetitive;
    • Programet stërvitore për ruajtjen apo ngritjen e forcës statike;
   • Programet stërvitore për fëmijë me ndikim në rritjen dhe zhvillimin normal të tyre:
    • Programet stërvitore aerobe me ndikim në zhvillimin optimal të sistemit kardiovaskular dhe respirator;
    • Programet stërvitore me ndikim në zhvillimin optimal të sistemit osteo-muskulor (eshtra dhe muskuj);
    • Programet stërvitore për zhvillimin optimal të forcës (me ngarkesë deri në 50% të kapacitetit të përgjithshëm);
    • Programet stërvitore korrektuese të deformimeve osteo-muskulore.
   • Programet stërvitore për moshat e shtyra:
    • Programet stërvitore aerobe për mirëmbajtjen e sistemit kardiovaskular dhe respirator;
    • Programet stërvitore me ndikim optimal në forcimin e aparatit lokomotor;
   • Programet stërvitore për personat me nevoja të veçanta:
    • Vlerësimi i përbërjes trupore dhe forcës lokomotore;
    • Programet stërvitore me ndikim optimal në ngritjen e aftësive funksionale dhe forcës lokomotore;
    • Programet stërvitore korrektuese.

 

 

 

Agron M. Rexhepi, MD, Msci, PhD

Mjek-nutricionist sportiv

Tel. +377 44 110 855; +386 49 500 012

https://www.facebook.com/Corpore-Sano-165426516850470/