Pse falja e dy rekateve pas kryerjes së tavafit?

Pyetje:

Cila është dispozita e atij që e ka kryer tavafin mirëpo nuk i ka falur dy reqatet namaz të tavafit(të cilat falen pas tavafit), dhe a duhet të themi në fillimin e tavafit: Bismilah Ullahu Ekber apo vetëm Allahu Ekber?

Përgjigje:
Dy reqatet e tavafit janë sunet, kështu që ai i cili nuk i falë nuk obligohet me kompenzim.

Dhe, në momentin kur fillon tavafin, thua: Allahu Ekber ose Bismilah Uallahu Ekber.

Njerëzit thojnë; Bismilah(Me Emrin e Allahut) Uallahu Ekber(Allahu është më i Madhi), kurse në librat e medh’hebit hanbelij dhe disa të tjerë qëndron vetëm thënia: Allahu Ekber.
Por, cilën do që e thua lejohet dhe është mirësi për ty.

Shejh Abdullah el Humejd, rahimehullah.

Nga arabishtja:
Suad Shabani