Për një ditë të mbarë!

I Dërguari i Allahut(paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:” Shembulli i besimtarëve në dashurinë, mëshirën dhe respektin e ndërsjellë është sikur një trup. Në qoftë se një gjymtyrë ankohet, i tërë trupi ndjen temperaturē dhe shqetësim”.
Nëse nisemi nga ky parim, atëherë çdo gjë do ta ndjejmë bashkë. Pra të gëzohemi me të arriturat e besimtarëve dhe të mërzitemi për fatkeqsitë e tyre.
Allahu na begatoftë me mirësitë e Tij!

Shkruan hoxhë Fadil Musliu.