Nga këshillat e arta profetike

Profeti i nderuar,për cdo punë të mirë na ka porosit.
kurse nga cdo e keqe na ka ndaluar.

Në një hadith ai thotë:
Ju urdhëroj për tri punë dhe ju ndaloj nga trij të tjera.

Ju urdhëroj:
1- Të adhuroni vetëm Allahun,Atij rrival tê mos i bëni.
(Me emrin Zot askend të mos e emërtoni
Zot pos Allahut askuj të mos i thoni.

2-Të jeni të qëndrueshëm në adhurim,deri sa t’ju vjen vdekja.

3-T’i këshilloni udhëheqësit e juaj,por me urtësij,ngase nëse ju heshtni,atamendojnë se janë duke bë mirë.
Poqëse i këshilloni jo me urrtësi,ata do t’ju urejnë,dhe këshillat e juaja atyre nuk do t’ju bëjnë dobij.

Ju ndaloj:
1-Nga thash e thënjet.
2-Nga pyetjet e shumta dhe të pa nevojshme.
3- Nga të harxhuarit e pasurisë shkel e shko.

O Zot,na mudëso, që nga kjo porosi të marim mësim dhe të kemi dobij.

Amiin ja Rabbel alemiinë.

Hoxhë Dr. Zekerija Bajrami