Nga Këshillat e arta profetike 5

Pejgamberi ynë i dashur ka thënë: tre personave All-llahu azze we Xhel-le nuk ua refuzon lutjet:

1- Agjëruesit deri sa të bën iftarë.

2-Udhëheqësit të drejtë,i cili postin nuk e keqpërdor, nuk e llogarit privilegj por përgjegjësi ,dhe e ka frikë hidhërimin e Allahut.

3- Njeriut që dikush i bën zullum(padrejtësi) dhe ai i lutet All-aahut,Allahu thotë:Unë do të ndihmoj ty poedhe nëse ndihma ime vanon.dmth.Allahu vet dotë hakmeret ndaj zullumqarit.

O Zot,mos lejo që ne dikujt ti bëjmë zullum,dhe na mbro nga zullumi i zullumqarëve.

Amin ja Rabbel alemin.