ME CKA SHUHET ZJARI I GJUNAHIT

Gjunahi, shkakton vuajtje në shpirtin e gjunahqarit,dhe ai ndihet sikur të ketë,një zjarr në brendi.
Por ai duhet të din se,atë zjarrë nuk e shuan uji as bora,as akulli i dimrit.
Por atë e shuan vetëm loti i pendimit.