Mos e harro këtë lutje!

I Dërguari i Allahut ka thënë: “Kush thotë kur të dal prej shtëpisë: Me emrin e Allahut, i mbështetem Allahut, nuk ka forcë e as fuqi pa ndihmën e Allahut, atij do t’i thuhet: Ti je i udhëzuar, i mbrojtur dhe Allahu të mjafton ty.
Në këtë rast shejtani i thotë shejtanit tjetër: Çfarë të bësh me njeriun i cili është i udhëzuar? Allahu i mjafton dhe e mbronë atë “
(Tirmidhiu dhe Ebu Davudi)
Allahu na ruajtë dhe na udhëzoftë!

Hoxhë Fadil Musliu