KU TË KTHEHESHIM NJË MIJË VITE MBRAPA!!

Thanë se të praktikuarit e sheriatit do të na kthen një mijë vite prapa?!

Atyre ju përgjigj se, a do të na kthen në periudhën e të Dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, apo në periudhën e sahabëve?!

Apo në periudhën e Omerit, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, kur ai e sundonte Persinë dhe Romën?!

Apo në periudhën e Emevitëve kur ishin në Sham, kurse ushtria e tyre në zemrën e Spanjës?!

Apo në kohën e Abasitëve kur perëndimi iu përkuleshin në gjunjë?!

Apo në periudhën e Abdurrahman Dahilit kur ai e rrethoi Francën dhe Italinë?!

Apo në periudhën e Salahudin el Ejubit kur i shpartallonte ushtritë e të krishterëve?!

Ku të ktheheshim një mijë vite mbrapa!!

E ndoshta do të na kthehej diçka prej fisnikërisë dhe krenarisë së Islamit!!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU