Këshilla të rëndësishme për haxhilerët!

Këshilla të rëndësishme për haxhilerët!
E falënderojmë Allahun e madhëruar që ua mundësoi ardhjen tuaj në shtëpinë e Tij të shenjtë, Qaben.
Lusim Allahun e madhëruar të na pranojë neve dhe juve veprat e mira dhe të na shumëfishojë shpërblimet neve dhe juve.
Ua paraqesim juve disa këshilla, duke shpresuar që Allahu t,ua pranojë haxhin dhe adhurimet tjera që mund t’i bëni gjatë periudhës së haxhit.
Këshilla e parë:
Kujtone se ju jeni në një udhëtim të bereqetshëm .
Udhëtim i cili ngërthen në vete realizimin e Teuhidit(adhurimit) dhe ihlasit(sinqeritetit).
Ju i jeni përgjigjur thirjes së Allahut, me të vetmin qëllim duke synuar kënaqësinë e Tij.
Si dhe këtë adhurim do ta kryeni ashtu siç ju ka mësuari i dërguari i Tij, Muhamedi, salallahu alejhi ue selem.
Këshilla e dytë:
Mos ia hapni dyert shejtanit të mallkuar të fus në mesin e juaj urrejtje me vëllezërit, ngase ai është armiku juaj, ju shtyn juve të veproni mëkate, të bëni polemika apo gibet(përgojim) gjatë periudhës së haxhit.
Dine mirë se pejgamberi alejhi selam, ka thënë;
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
” Nuk ka besuar askush nga ju, përderisa nuk ia do vëllait të tij atë që do për veten e tij.”
(Buhariu: 13, Muslimi: 45, Tirmidhiu: 2515, Nesaiu: 5016, Ibën Maxhe: 66, Ahmedi: 3/272, Darimiu: 2740).
Këshilla e tretë:
Pyetni dijetarët dhe hoxhallarët e ditur në lidhje me çështjet e fesë suaj që nuk i dini, në mënyrë që ta kryeni haxhin dhe ta adhuroni Allahun ashtu siç kërkon Ai.
Allahu i madhëruar, thotë;
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
“… andaj pyetni dijetarët, nëse nuk e dini.”
(Nahl: 43 ).
I dërguari i Allahut, thotë;
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
” Kujt ia dëshiron Allahu mirësinë, ia mundëson atij kuptimin(mësimin) e çështjeve të fesë.”
(Tirmidhiu: 2645, Ahmedi: 1/306, Darimiu: 225 ).
Këshilla e katërt:
Allahu na ka obliguar kryerjen e farzeve, e ndër to edhe kryerjen e suneteve.
Pêr fat të keq shumë haxhilerë anashkalojnë farzet dhe kryejnë sunetet.
Puthja e gurit të zi, falja pas mekami ibrahimit dy rekate pas tavafit, pirja e ujit zemzem, të gjitha këto janê sunete, por në haxh kemi turma të mëdha tê njerëzve, e duke dashur t’i kryejmê këto sunete i bëjmë zullum njerëzve, duke i shtyer apo duke i lënduar ata, e ruajtja e trupit nga zullumi ndaj muslimanëve është farz, kurse kryerja e këtyre gjërave që u cekën më lartë është sunet, e si të anashkalohet farzi para sunetit!?
Largohuni, Allahu ju nderoftë nga zullumi ndaj njëri tjetrit në haxh, silluni mirë me njëri tjetrin, në mënyrë që Allahut t’ua shtojë shpërblimet.
Këshilla e pestë;
Kujdes mos e falë namazin mbrapa femrave në Qabe apo afër tyre, largohu nga ky veprim me të gjitha mundësitë që i ke, gratë duhet të falen mbrapa burrave.
Këshilla e gjashtë:
Mos u ul dhe mos u fal në vendet ku njerëzit bëjnë tavaf, ngase një gjë e tillë i pengon haxhilerët që ta kryejnë tavafin ashtu siç duhet dhe në mënyrë të qetë.
Këshilla e shtatë:
Pëlqehet që mes rukni Jemenit(këndit tê jemenit) dhe gurit të zi të thuhet kjo dua:
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
“Zoti ynë, epna të mira në këtë jetë dhe në jetën tjetër! Dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit!”
(Bekare: 201).
Këshilla e tetë dhe e fundit:
Ju këshillojmë të gjithêve të kapeni fortë pas Kur’anit dhe Suneti, ngase Allahu i madhëruar, thotë:
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
” Përuluni Allahut dhe Pejgamberit, për të shpresuar mëshirën.”
(Al Imran: 132 ).
nga arabishtja:
Suad B. Shabani
17.09.2015