EMËRTIMET E DYNJASË DHE ATO TË AHIRETIT

Përkujdesemi tepër për emërtimet tona në dynja:

Profesor;

Mjek;

Farmacist;

Inxhinier;

Drejtor;

Mësues;

Mirëpo, vallë çfarë përgatitëm për emërtimet tona në ahiret?!

Agjërues;

Falës i namazit të natës;

Përmendës i Allahut;

Faljekërkues;

Pyetje që meritojnë meditim?!

Shpeshtoni meditimin e fjalëve të Allahut: “Ah, sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time!” (El-Fexhr: 24), që ta kuptoni se jeta e vërtetë nuk është ajo e tanishmja!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU