DY CILËSITË!!

Kush i posedon këto dy cilësi, Allahu e donë: Devotshmërinë dhe moralin e mirë!

Kush i posedon këto dy cilësi, njerëzit e donë: Bërja mirë dhe bujarinë!

Kush i posedon këto dy cilësi, fqinjët e tij e donë: Buzëqeshjen dhe sjelljen e mirë!

Kush i posedon këto dy cilësi, vëllezërit e tij e donë: Rikujtimin e të mirave të tyre dhe harrimin e dëmeve të tyre!

Kush i posedon këto dy cilësi, nxënësit e tij e donë: Sjellja e butë me ta dhe përpjekja për tua sqaruar më mirë!

Kush i posedon këto dy cilësi, mësuesit e tij e donë: Kuptimi i shpejtë nga ta dhe respektimi i tyre!

Kush i posedon këto dy cilësi, familja e tij e donë: Butësinë dhe kuptimi i problemeve të tyre!

Kush i posedon këto dy cilësi, udhëheqësit e tij : e donë Nënshtrimi ndaj urdhrave të tyre dhe kryerja e punës me përsosmëri!

Kush i posedon këto dy cilësi, Allahu dhe të gjithë njerëzit e donë: Bamirësinë dhe mos dëmtimi i tjerëve!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU