Çfarë vlere ka vizita e Xhamisë Kuba?

Pyetje:
Çfarë vlere ka vizita e Xhamisë Kuba?

Përgjigje:
Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
“Kush merr abdes(ose gusël) në shtëpinë e tij, pastaj niset e vjen tek Xhamia Kubasë dhe falë namaz aty(qoftë farzë ose nafile), shpêrblimi i tij do të jetë sikurse shpërblimi i kryerjes së Umres.”
(Suneni i Ibn Maxhes: 1412).

Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
“Namazi në Xhaminë e Kubasë është sikur kryerja e Umres.”
(Musnedi Imam Ahmedit: 16024, Suneni i Tirmidhiut: 324).

Në Sahihun e Buhariut dhe Muslimin qëndron se Muhamedi,- alejhi selam!,- vinte çdo të shtune(në xhaminë e Kubasë) në këmbë dhe hypur (mbi deve), gjithashtu Ibn Omeri e vepronte të njejtën gjë.”
(Buhariu: 1135, Muslimi: 1399).

Nuk legjitimohet sheriatikisht vizita e ndonjë prej xhamive në Medine (vizitë speciale, ose në emër të ibadetit), pos xhamisë së Pejgamberit alejhi selam, xhamisë së Kubasë dhe Kodrës së Uhudit.

Shejh Hamed Ibn Abdullah Ibn Abdulaziz el Hamed.
Nga arabishtja: Suad Shabani