10 veprat që mund ti bësh në dhjetë ditëshin e fundit të Ramazanit

Tabela e adhurimeve gjatë dhjetëditëshit të fundit të ramazanit:
1. Falja e namazit të teravive në xhami me xhemat
2. Leximi i Kuranit
3. Përsëritja shpesh e lutjes: Allahume ente afu’un tuhibu el-afue fea’fu an-ni ( O Allah! Ti je falës, e do faljen, më fal mua!)
4. Kërkimi falje dhe pendimi
5. Shtimi i lutjeve
6. Shtimi i dhikrit, përkujtimit të Zotit
7. Dhënia sadaka, lëmoshë, sado pak qoftë ajo.
8. Largimi nga bisedat e kota dhe humbja e kohës me angazhime pa dobi.
9. Largimi nga gjynahet
10. Këshilla e mirë