THUAJ NË SEXHDE

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, pranoje prej nesh, se me të vërtetë Ti je që dëgjon dhe di!” (Bekare, 127)

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhurove mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh.” (Ali Imran, 8)

Thuaj në sexhde: “Zoti im, më fal edhe mua nga ana Juaj një pasardhës të mirë, vërtetë, Ti je dëgjues i lutjes.” (Ali Imran, 38)

Thuaj në sexhde: “Zoti im, mos më le të vetmuar se Ti je më i miri trashëgues.” (Enbija, 88)

Thuaj në sexhde: “Zoti im, më lësho në vend të bekuar dhe Ti je më i miri, që jep vend (të bekuar).” (Mu’minun, 29)

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, ne besuam atë që zbrite (shpalljen), pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë (besimin e drejtë).” (Ali Imran, 53)

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, na dhuro durim dhe bëna të vdesim muslimanë”. (A’raf, 126)

Thuaj në sexhde: “Unë hidhërimin dhe pikëllimin tim, ia parashtroj vetëm Allahut.” (Jusuf, 86)

Thuaj në sexhde: “Zoti im! Më bënë mua nga ata që falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mi dhe pranoje lutjen time.” (Ibrahim, 40)

Thuaj në sexhde: “Ma zgjero gjoksin tim…” (Ta’ha, 25)

Thuaj në sexhde: “Zoti im, më shto dituri!” (Ta’ha, 114)

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, largoje prej nesh vuajtjen e xhehnemit…” (Furkan, 65)

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, na bënë që të jemi të gëzuar me (punën) e grave tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bënë shembull për të devotshmit.” (Furkan, 74)

Përshtati: Valdet Kamberi