TETË KËSHILLA TË DOBISHME

1-Mos u mer me gjëra që ske dobi në
këtë botë as në tjetrën
2- Nga armiku rri sa më larg
3- Me mikun sillu me maturi
dhe urrtësi
4- Mos i beso cdo shoku, pos ati që
është besnik
5- Dije se besnik është vetëm
ai që ka frikë Allahun
6- Mos u shoqëro me të prishurin ,
sepse,ai të prish edhe ty
7-Cështjet e rëndësishme mos ia
beso cdo kuj
8-Mos i konsullto në cështjet tua,pos
ata që janë të dishëm dhe të
devotshëm.
Shpresoj që nga këta këshilla,të
kemi dobi,të gjithë së bashku
Insha Allah
Allahumme Amin

Shkruar nga Hoxhë Zekerija Bajrami