SI TA FITOSH BEREQETIN NË KOHË DHE NË JETË!!

Dijetari Muhamed ibën Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, thotë: Nëse e sheh se koha po të kalon shpejt dhe jeta po shkon, dhe ti, nuk ke bërë diçka të dobishme, e as të vlefshme, dhe nuk ke bereqet në kohë, ki kujdes që të mos jesh nga ata që i ceki ky ajet: “Mos dëgjo atë zemrën e të cilit ia kemi lënë mospërfillëse ndaj përmendjes Sonë e, që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur çdo kufi në veprimet e veta” Kehf 28.

Le ta din disa se ata e përmendin Allahun, mirëpo e përmendin me zemër neglizhuese, dhe për këtë arsye nuk ka dobi. Ai që e përmend Allahun me gjuhën e tij, e jo me zemrën e tij, i merret bereqeti nga veprat e tij dhe nga koha e tij.

E sheh se rrinë orë të tëra, mirëpo nuk arrin të bën gjë!  Po të ishte çështja e tij e lidhur me Allahun, do ta arrinte bereqetin në të gjitha veprat e tij!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

 

Bottom of Form