SHPEJTO SA ËSHTË TREGU I HAPUR!!

Nëse e ndjen se nuk je aktiv në adhurime!

Nëse e ndjen se Kurani nuk ndikon në shpirtin tënd dhe nuk le asnjë gjurmë në të!

Nëse e ndjen se përmendja e vdekjes nuk ndikon në ty!

Nëse e ndjen se vazhdon në të njëjtin gjynah dhe në zemër nuk e ndjen dhembjen e gjynahut!

Dije se me të vërtetë zemra yte ka vdekur!

Dije se me të vërtetë zemra yte ka vdekur!

Ka një rrugë të vetme për ta ripërtërirë jetën e zemrës, e ajo është, leximi i Kuranit me përulje dhe duke e medituar, dhe dhikri (përmendja e Allahut) i shpeshtë. Dhikri është jetë për zemrën dhe e ringjall atë!

Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, thotë: Tregto sot për veten, ku tregu është prezent, çmimi i caktuar dhe malli i lirë, sepse do të vijë një ditë, ku në të nuk do të ketë mundësi të arrihet as te pakica e as te shumica e atij malli!

Ajo është Dita e humbjes dhe fitimit!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU