SHFRYTËZOJI SHANSET PARA SE TË VJEN VDEKJA!!

Një njeri ra në shtratin e vdekjes dhe në ato momente filloi vazhdimisht t’i përsërit disa fjalë: 

Po të ishin edhe më tepër..

Po të ishte ajo e re..

Po të ishte ajo e plotë..

Fëmijët e vet u habitën se çka flet dhe e pyetën! Prindi i tyre ju përgjigj:

Për sa i përket fjalës së parë, po të ishte ajo shumë, cekët se e kishte një komshi të verbër. Për çdo ditë kur nisej për në xhami, e merrte me vete, dhe kur i erdhi exheli, dhe e pa shpërblimin e veprës, tha: Po të ishin edhe më tepër!!

Do të thotë, po të ishin ato hapa, që i bëri duke e shoqëruar të verbrin për në xhami më tepër dhe më të shpeshta, do të shtoheshin edhe sevapet!

Për sa i përket fjalës së dytë, po të ishte e re, ceket se ai i kishte një palë këpucë. Njëra nga to ishte e re, e tjetra e vjetër. Këpucën e vjetër e dha si lëmoshë, dhe kur e pa shpërblimin e kësaj vepre kur iu afrua vdekja, tha: Po të ishte e reja, po të ishte e reja, do të ishte shpërblimi më i madh!

Kurse për sa i përket fjalës së tretë, po të ishte e plotë, ceket se ai për çdo ditë jepte si lëmoshë gjysmë kulaçi. Kur ia afrua vdekja dhe e pa shpërblimin e veprës, tha: Po të ishin ato kulaçe të plota!!

Exheli nuk dihet se kur vjen, kurse mejdani i veprave dhe i mundësive për të fituar shpërblime është i gjerë! Prandaj ta shfrytëzojmë çdo mundësi që na jepet para se të bëhet vonë, e pastaj të pendohemi për atë që nuk ditëm se si t’i shfrytëzojmë ato mirësi dhe mundësi!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU