RRUGËT E KËRKIMIT TË DITURISË

Janë lehtësuar sot rrugët e kërkimit dhe nxënies së diturisë.

1- Regjistrimi në fakultetet e sheriatit-ligjit të Zotit.

2- Prezantimi në kurset fetare që organizohen herë pas here.

3- Prezantimi në ligjeratat e dijetarëve-hoxhallarëve.

4- Pyetja e dijetarëve-hoxhallarëve drejtpërdrejt apo me anë të telefonit.

5- Shoqërimi me të devotshmit dhe të mirët.

6- Vizita e dijetarëve-hoxhallarëve dhe dëgjimi nga dija dhe këshillat e tyre.

7- Leximi i librave të dijetarëve të selefit dhe pyetja për atë që nuk është e qartë për lexuesin.

8- Dëgjimi i kasetave-cdve me ligjerata shkencore nga dijeatrët-hoxhallarët tanë të ndershëm. 
Marrë nga: Ejne nahnu min haula 4187 

Përshtati: Valdet Kamberi