Rrëfimi i një mbreti

Shkoi një poet tek mbreti dhe recitoi një poezi, në të cilën e lëvdonte mbretin.
Mbreti: Të lumtë! Kërko çka të duash?
A më jep çka të dua?-pyeti njeriu.
Mbreti: Po.
Dua te me japësh dinar ne vlere te shifrës qe e përmendi ne ajete kur’anore!
Do ta jap këtë- i premtoi mbreti.
Poeti: ” Zoti juaj (që meriton adhurim) është një Zot,”.(en Nahl, 22). Mbreti ia dha një dinar.
Poeti: ” vetë të dytin; kur që të dy ishin në shpellë”. (et Tewbe, 40), mbreti ia dha dy dinarë.
Poeti: ” Gjithashtu bënë kufër (mosbesim) ata që thanë: “All-llahu është i treti i treve”. (el Maide, 73), mbreti ia dha tre dinarë.
Poeti: ” ….tha: “Merri katër shpendë pranë vete (theri e copëtoi), “. (el Bekare, 260), mbreti ia dha katër dinarë.
Poeti: ” e as mes pesë vetave e të mos jetë Ai i gjashti,”. (el Muxhadele, 7), mbreti ia dha pese dinarë ne një vend dhe gjashte te tjera ne një vend tjetër.
Poeti: ” All-llahu është Ai që krijoi shtatë palë qiej”. (et Talak, 12), mbreti ia dha shtate dinarë.
Poeti: ” e atë ditë tetë (engjëj) e bartin mbi vete Arshin e Zotit tënd”. (el Hakkah, 17), mbreti ia dha tete dinarë.
Poeti: ” E në qytet ishin nëntë veta që bënin shkatërrime në tokë, e nuk përmirësonin”. (en Neml, 48), mbreti ia dha nëntë dinarë.
Poeti: ” këto janë dhjetë ditë të plota”. (el Bekare, 196), mbreti ia dha dhjete dinarë.
Poeti: ” unë pashë (në ëndërr) njëmbëdhjetë yje”. (Jusuf, 4), mbreti ia dha 11 dinarë.
Poeti: ” Te All-llahu numri i muajve është dymbëdhjetë (sipas hënës), ashtu si është në librin e All-llahut”. (et Tewbe, 36), mbreti ia dha 12 dinarë dhe e urdhëroi parinë e tij: Jepni edhe dyfishin e kësaj qe i dhamë e përzëreni nga këtu!
Poeti: Po perse me largoni?
Mbreti: Kam frike se do te thuash: ” Ne (pastaj) e dërguam atë te njëqind mijë e më shumë”. (es Saffat, 147)
Përshtati në shqip: Sedat Gani Islami
16 maj 2007, e mërkurë
Vushtrri, Kosovë