PSE PIKËLLOHESH ?!

Risku yt është në Dorën e Allahut.
Jeta jote është në Dorën e Allahut.
Caktimi yt është në Dorën e Allahut.
Atëherë pse të pikëllohesh?!
Braktise pikëllimin dhe thuaj: Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li sheni kul-lehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.
(O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso gjendjen time dhe mos më lër të mbështetem në veten time, as sa një përpëlitje e syrit).1

1 Hakimi, i cili e ka bërë këtë hadith të vërtetë, si dhe e ka pëlqyer edhe Dhehebiu (1/545), shih: Sahih et-Tergib ue et-Terhib (1/273).

Nga arabishtja: Irfan JAHIU