PASOJE TË VËRTETËN QOFTË AJO EDHE ME PAKICËN!!

Kur e këshillon tjetrin me lënien e ndonjë mëkatit, ta kthen se, shumica e njerëzve e veprojnë të njëjtën gjë.. unë nuk jam i vetmi!

Po nëse hulumton për fjalën “shumica e njerëzve” në Kuran, do të gjesh se pas saj vijnë fjalët: “nuk dinë – nuk falënderojnë – nuk besojnë”!!

Po nëse hulumton për fjalën “shumica nga ta”, do të gjesh se pas saj vijnë fjalët: “gjynahqarë të pabindur – injorantë – kundërshtojnë – nuk logjikojnë – nuk dëgjojnë)!!

Pra nuk është qëllimi që ti ta pasosh shumicën, po qëllimi është që ti ta pasosh të vërtetën, qoftë ajo edhe me pakicën!

Ti bëhu nga pakica për të cilët Allahu thotë: “Megjithatë, pak nga robërit e Mi, janë falënderues”. Sebe 13.

“Por  shumë  të  paktë  ishin  ata  që  i kishin besuar atij!” Hud 40.

“Shumica e tyre janë prej të lashtëve”. Vakia 13.

Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Kapu për rrugën e së vërtetës, dhe mos të largon nga ajo numri i paktë që shkojnë pas saj, dhe mjerë për ty nëse shkon pas rrugës të kotës, edhe pse numri i njerëzve që shkojnë pas saj është i madh”.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU