Një rast që dëshmon se Allahu e pranon pendimin e gjunahqarit kur ai pendohet

Njëherë,Musai a.s.tuboi popullin që të bëjnë lutje për shi.por Allahu i tha:o Musa,lutja juaj nuk pranohet ngase në mesin tuaj është një gjunahqarë.
Musai a.s.tha: kush është ai o Zot?që ta largojmë nga mesi jonë.
Allahu azze we Xhel-le tha:
O Musa,unë ua kam ndaluar juve spionimin si ti pret që unë të spionij!
Musa iu drejtua popullit dhe tha:kush eshte gjunahqarë le të largohet nga mesi jonë,ngase Allahu nuk na leshon rahmet për shkak të tij.
Por askush nuk u largua.
Gjunahqari u frigua se Zoti po i tregon Musait, e i meret fytyra para masës,ai u pendua tek Zoti sinqerisht,dhe ia dha besen Zotit,se më kuur nuk do të bej gjunah.
Musai vazhdonte të lutej, së shpejti u paraqiten mjegullat dhe filloi të bjen shi.
Musai a.s. I habitur Tha:O Zot,gjunahqari nuk u largua por ja Ti na dërgove shi? Allahu tha:O Musa,ai fizikisht është në mesin tuaj,por më nuk është gjunahqarë,ngase ai u pendua tek Unë dhe Unë ia fala mëkatin.
Musai tha O Zot,tash a mund ta dij kush është ai?Allahu i lartëmadhëruar tha:jo o Musa,ngase un nuk e turpërova atë duke qenë gjunahqarë,e si mund ta turpëroj pasi ia kam falë.

O Zot, ne të gjith gabojmë,po Ti na mundëso pendimin,dhe na i fal gabimet.