MOTRA IME..!!

Pranoje një burrë i cili krenohet me nderin tënd .. dhe ai do të jetë krahu i jot në kohën e sprovave..

Do të jetë … i huaj në mesin e njerëzve .. i butë dhe i dashur me ty ..

Mos hulumto pas pasurisë e as pas bukurisë ..

Po hulumto pas atij që ka fe dhe moral .. dhe bëje të jetë Xheneti i jot në dynja ..

Që të futesh duke qenë ai i kënaqur me ty, në Xhenetin e ahiretit!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU