MBËSHTETU NË ALLAHUN, I FITON TË GJITHA!!

Kush mbështetet në pasurinë e tij, ajo i pakësohet!

Kush mbështetet në pozitën e tij, ai nënçmohet!

Kush mbështetet në mendjen e tij, në mendje çrregullohet!

Kush mbështetet në diturin e tij, ai devijon!

Kush mbështetet në njerëzit, ai mërzitet dhe lodhet!

Kush mbështetet në Allahun, atij pasuria nuk i pakësohet, e as që nënçmohet, e as në mendje që çrregullohet, e as që devijon, e as që mërzitet dhe lodhet!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU