LUTJE TË PËRZEMËRT!

O Zoti ynë, të lutemi Ty që :
të sëmurit tanë ti shërosh,
të vuajturit ti ndihmosh,
të devijuarit ti udhëzosh,
të shqetësuarit ti qetësosh,
të shtypurit ti forcosh,
të varfërit ti pasurosh,
të burgosurit e pafajshëm ti lirosh
të hidhëruarit mes vete ti pajtosh,
të rinjtë tanë, në Islam ti udhëzosh,
të moshuarit tanë ti lumturosh
fëmij kush nuk ka, fëmij t’iu dhurosh,
të vdekurit tanë ti mëshirosh,
nga hidhërimi Yt të na largosh
nga xhehennemi të na mbrosh,
të gjithëve në Xhennet të na bashkosh,
ju lutemi Zot,lutjet tona të na i pranosh.
Allahumme Amin
Ja Rabbel Alemin!