LLOJET E ZEMRAVE NË KURAN

1. Zemra e shëndoshë: Kjo zemër është e sinqertë me Allahun dhe është e pastër nga politeizmi dhe fe mohimi dhe hipokrizia dhe e fëlliqura: “përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu!”. Shuara 89.

2. Zemra e kthyer: Kjo zemër gjithmonë kthehet me pendim tek Allahu dhe i nënshtrohet urdhrave të Tij: “e që ka ardhur me zemër të kthyer (nga Allahu)”. Kaf 33.

3. Zemra e bindur: Kjo zemër është e bindur, e qetë dhe e rehatshme: “dhe zemrat etyre të binden e të qetësohen me të”. Haxh 54.

4. Zemra e frikësuar: Kjo zemër ia ka frikën Allahut se veprat nuk do t’ia pranon dhe ka frikë se do të ndëshkohet në zjarr: “dhe që, kur japin atë që japin, zemrat e tyre i kanë plot frikë, ngaqë do të kthehen te Zoti i tyre”. Muminun 60.

5. Zemra e përkushtuar: Kjo zemër është që i madhëron shenjat e fesë së Allahut: “Ndërsa kush madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon përkushtimin e zemrës së tij”. Haxh 32.

6. Zemra e udhëzuar: Kjo zemër është e kënaqur me caktimet e Allahut dhe plotësisht i nënshtrohet urdhëresave: “Ai ia udhëzon zemrën kujtdo që i beson Atij”. Tegabun 11.

7. Zemra e qetësuar: Kjo zemër qetësohet me njësimin e Allahut dhe të përmendurit e Tij: “zemrat e të cilëve, kur përmendet Allahu, qetësohen”. Rad 28.

8. Zemra e gjallë: Kjo zemër e kupton dhe e logjikon atë që e dëgjon nga rrëfimet që Allahu i ka përmendur për popujt zullumqar dhe mëkatar: “Vërtet, këtu ka këshillë për këdo që ka zemër, dëgjon me vëmendje dhe dëshmon”. Kaf 37.

9. Zemra e sëmur: Kjo zëmër është goditur me sëmundje si dyshimi apo hipokrizia dhe në të ka fëlliqësirë dhe e sëmurë nga epshi i ndaluar: “që të mos ju dëshirojë ai që ka zemër epshore”. Ahzab 32.

10. Zemra e verbër: Kjo zemër nuk sheh dhe nuk e kupton të vërtetën: “Në të vërtetë, atyre nuk u janë verbuar sytë (në këto gjëra), por u janë verbuar zemrat e veta në kraharor”. Haxh 46.

11. Zemra e hutuar: Kjo zemër është e shkujdesur ndaj Kuranit, e nxënë me gjëra të kota të dynjasë dhe me epshe e dëfrime: “Zemrat e tyre janë të hutuara”. Enbija 3.

12. Zemra gjynahqare: Kjo zemër është që e fsheh dëshminë e të vërtetës: “Mos e fshihni dëshminë, se, kush e fsheh atë, zemra e tij është gjynahqare”. Bekare 283.

13. Zemra mendjemadhe: Kjo zemër është mendjemadhe, nuk e njëson Allahun dhe nuk e adhuron, dhunuese me shumë gjynahe dhe armiqësi: “Kështu, Allahu ia vulos zemrën çdo mendjemadhi e dhunuesi”. Gafir 35.

14. Zemra e vrazhdë: Kjo zemër është që nga ajo është larguar butësia dhe mëshira: “Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do të largoheshin prej teje”. Ali Imran 159.

15. Zemra e vulosur: Kjo zemër është ajo që nuk e dëgjon udhëzimin dhe as nuk e kupton: “duke ia vulosur dëgjimin dhe zemrën” . Xhathije 23.

16. Zemra e ashpër: Kjo zemër nuk zbutet me iman dhe nuk ndikon fare këshilla dhe e refuzon përmendjen e Allahut: “dhe ua bëmë zemrat të ashpra”. Maide 13.

17. Zemra mospërfillëse: Kjo zemër është mospërfillëse në përmendjen e Allahut dhe në të ka ndikuar epshi që ta largon nga adhurimi i Allahut: “Mos dëgjo atë zemrën e të cilit ia kemi lënë mospërfillëse ndaj përmendjes Sonë”. Kehf 28.

18. Zemra e mbyllur: Kjo zemër është ajo që në të nuk depërton fjala e Pejgamberit, lavdia dhe paja e Allahut qofshin mbi të: “Ata thonë: “Zemrat tona janë të vulosura”. Bekare 88.

19. Zemra që priret nga e pavërteta: Kjo zemër është ajo që largohet nga e vërteta dhe priret nga e pavërteta: “zemrat e të cilëve priren nga e pavërteta”. Ali Imran 7.

20. Zemra dyshuese: Kjo zemër është ajo që dyshon në gjëra: “dhe që zemrat e tyre dyshojnë”. Teube 45.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU