LLOJET E SHPIRTIT

– Shpirti është tri llojesh: shpirt fort i prirë për të keqe, shpirt qortues dhe shpirt i qetë.
1. Shpirti fort i prirë për të keqe është ai shpirt, i cili nuk nxit përveçse në të ligën, dhe konsiderohet si burim i çdo të keqeje dhe të lige.
2. Shpirti qortues është ai shpirt, i cili nxit në pendim pasi është vepruar një e keqe brenda zemrës. Prandaj ajo konsiderohet ndërgjegjja e zemrës së robit.
3. Shpirti i qetë është ai shpirt, i cili e adhuron Allahun me mirësi dhe nuk qetësohet përveçse me mirësi dhe me përmendjen e Allahut.
O ti rob i Allahut, kërko ndihmë që me shpirtin qortues, ta luftosh shpirtin fort të prirë për të keqe, që të arrish deri te shpirti i qetë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU