Kjo është fitorja më e madhe!

Fitorja më e madhe që mund ta arrijë besimtari është që ta shpëtoj vetën dhe familjen e tij nga zjarri i xhehenemit.
Allahu i madhëruar thotë: “E kush shmanget zjarrit (të xhehenemit) dhe futet në xhenet ai ka fituar (ka shpëtuar)”. Al-Imran, 185.

Allahu na bëftë prej tyre!

Hoxhë Fadil Musliu.