unnamed

KËSHTU KUPTOHET FEJA

Një grua dëgjoi se Abdullah ibën Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur nga ai!, i mallkoi ato gra që e ndryshojnë natyrshmërinë e tyre të krijimit, si shkuljen e vetullave, ndarjen mes dhëmbëve për zbukurim etj.

Gruaja u nis drejt tij ta pyesë për këtë çështje dhe Ibën Mesudi iu përgjigj:

– E pse unë të mos i mallkoj ato gra, kur i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të!, i mallkoi ato dhe po ashtu kjo ndalesë është në Librin e Allahut?

Gruaja e habitur i tha:

– Unë e kam lexuar krejt Kuranin, mirëpo nuk kam hasur në ndonjë ajet që aludon në ndalesën e këtyre gjërave.

Këtu u paraqit urtësia e një dijetari të mençur, i cili e kupton fenë shumë mirë dhe i tha:

– A nuk e lexove ajetinÇfarëdo që t’ju japë i Dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t’ju ndalojë, hiqni dorë prej saj.”[1]

Gruaja iu përgjigj:

– Po.

– Atëherë edhe Kurani e ka ndaluar një gjë të tillë, – i tha Abdullah ibën Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur nga ai!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

[1]              (El-Hashër:7)