Kalimi i natës së parë të martesës

“Kalimi i natës së parë të martesës në bazë të sunnetit autentik: Për beqarë dhe beqare”

Padyshim se turpi në fenë e Allahut është prej virtyteve më të lavdërueshëm e më të larta dhe muslimani e ka obligim ta stolisë veten me këtë virtyt të dashur tek Allahu subhanehu ëe teala!
I Dërguari i Allahut (sal-Allahu alejhi ue sel-lem) si mostër për çdo besimtar na mësoi realitetin e këtij fenomeni dhe ai (sal-Allahu alejhi we sel-lem) ishte më i turpshmi prej të gjithve, saqë transmetohet në hadithin e Ebu Seiid el Hudri se ishte më i turpshëm se virgjëresha në vendmbulojën e saj në shtëpinë e saj.
Pastaj i Dërguari sal-Allahu (alejhis-salatu ues-selam) në hadithe të ndryshme na rrëfen për vlerën e kësaj cilësie të lartë të moralit, derisa e cilësoi si degë nga degët e imanit.
Në hadithin të cilin e transmeton Imran ibn Husejni thuhet:” Turpi nuk vjen përveçse me të mira” [ Buhari dhe Muslim]

Turpi bile konsiderohet virtyt dallues dhe karakteristik i fesë sonë siç është transmetuar në hadithin të cilin e transmeton Enesi radij Allahu anhu se i Dërguari (sal-Allahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:” Me të vërtetë çdo fe e ka virtytin moral të saj e virtyti moral i Islamit është turpi” [Ibn Maxheh]

Mirëpo ekzistojnë disa çështje në të cilat tek shum njerëz mbizotrojnë bindje plotësisht të gabuara rreth këtij fenomeni saqë konsiderojnë gjëra të turpshme të cilat në fakt jemi të obliguar t’i mësojmë dhe t’ua mësojmë shoqërisë e të flasim rreth tyre ngase mosmësimi i tyre sipas fesë së Allahut shkakton që të rinjtë pastaj si rrjedhojë  i marrin informacionet nga burimet që nuk kan referencë Kur’anin famëlartë e as sunnetin e pastërt profetik! E të mësuarit e këtyre çështjeve nuk është aspak turp ngase Allahu nuk turpërohet nga e vërteta mirëpo është obligim fetar.

Prej këtyre çështjeve që konsiderohen tek shum njerëz gati se “tabu” është çështja e marrëdhënieve intime dhe mënyra e saj sipas asaj që na është mësuar nga thesari i madh i Islamit.

I Dërguari i Allahut (sal-Allahu alejhi ëe sel-lem) i frymëzuar nga Allahu i cili nuk fliste nga hamendja, na ka mësuar çdo gjë që i përket muslimanit në çështjet e dunjas dhe ato të ahiretit!

Edhe këto çështje na ka mësuar dhe assesi nuk është turp t’i mëson muslimani këto gjëra por plotësisht në të kundërtën, ai e ka obligim dhe patjetër duhet të mëson udhëzimin profetik sepse ai është më i ploti, dhe i vetëm i drejti i cili çon në lumturinë e dunjas dhe ahiretit.

Fatkeqësisht shum të rinjë të cilët martohen nuk i mësojnë rregullat dhe dispozitat elementare të jetës bashkshortore në Islam e aq më pak mënyrën e aktit të marrëdhënieve intime sipas sunnetit autentik çka rezulton në shum problem të ndryshme dhe sigurisht edhe hyrje në harame si shkak i mosnjohjes së rregullave dhe udhëzimeve fetare.
Kjo është një fatëkeqësi të cilën hoxhallarët obligohen t’ia sqarojnë rinisë në vazhdimsi. Prandaj ky shkrim i dedikohet posaqërisht vëllezërve dhe motrave të pamartuar ose të fejuar që në të ardhmën do t’ë hyjnë në këtë fazë të rëndësishmë të jetës së tyre në mënyre që të jen sa më afër mësimeve të pastërta profetike në këto çështje.
Këtu dua shkurtimisht të reflektoi mënyrën e kryerjes së marrdhënieve intime sipas udhëzimit profetik në natën e parë të martesës dhe në përgjithësi mënyrën e duhur e kalimit të kësaj nate.

Sigurisht se kjo natë konsiderohet prej netëve më të veçanta në jetën e besimtarit e cila luan një rol të rëndësishëm për relacionin reciprok të porsamartuarve dhe  jetën e ardhshme bashkëshortore të tyre.

Prandaj duhet patjetër besimtari t’a bënë këtë natë kënaqësi për bashkshortën e jo ” tragjedi”.

Fillimisht muslimani në natën e parë të martesës pasiqë e udhëzon nusën e tij në dhomën e fjetjes ai duhet të sigurohet që t’i mbyllë dyert dhe dritarët që të jen të sigurtë për mosparjën nga dikush tjetër . Ai dhe ajo duhen të zbukurohen për njëri-tjetrin në formën më të mirë, duke u stolisur dhe parfymuar për të kënaq njëri-tjetrin dhe të ken kujdesë që mos të kundërmojnë ndonjë erë të keqe. Ibn Abbasi (radij Allahu anhu) ka thënë:” Kam qejf të zbukurohem për gruan time aq sa kam dëshirë që ajo të zbukurohet për mua.”

 

Çiftit të rinjë i përket pastaj t’i falë dy rekate namaz nafile siç është transmetuar prej të parëve tanë të mirë e pas këtij namazit të përbashkët ai vendosë dorën e tij të djathtë në pjesën e mëparshme të kokës së nusës së tij dhe e thot këtë lutje:”

” اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه”

“O Allahu im, kërkoj prej Teje të më dhurosh të mirën që e ke bërë natyrë të saj,  dhe lutem të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e keqja që e ke bërë natyrë të saj.”

Pastaj para se të hyjmë në sqarimin e mënyrës së marrëdhënieve intime në dritën profetike në këtë natë, është mirë të këshillojmë besimtarin që t’ia rregullon atmosferën sa më të përshtatshme nusës së tij duke e rregulluar dhomën sa më të këndshme me zbukurime e këtu besoj se secili e kupton qëllimin. Ekspertet këshillojnë që dhoma të përmban sa më shum ngjyrë të kuqe ngase ndikon në disponimin e njeriut për dashuri.

Pastaj është prej sunnetit që t’i ofrohet  për të ngrënë diçka të shijshme nuses sikurse është transmetuar se i Dërguari (sal-Allahu alejhi we sel-lem) i ka sjellur Aishes (radij Allahu anha) qumësht.
Me rëndësi është ushqimi e nuk duhet të jetë patjetër qumësht, këtu mund të përdoren edhe ëmbëlsirat,frutet etj.etj.

Një fakt tash duhet ta ketë çdo besimtar parasysh dhe është e rrugës të rikujtohet këtu, se nuk është e patjetërsueshme mu në natën e parë të kryhet akti seksual, e sa  i përket atyre që përshkak traditës së keqe tek shum vise shqiptare në mënyrë që të tregohet ‘” qarshafi ” në mëngjes,atëherë duhen të kuptojnë se kjo gjë nuk ka lidhje diç me fenë e Allahut dhe është gjest joihijshëm i cili cenon privatësine dhe nderin e gruas muslimane.

Ekspertet këshillojnë që në këtë natë të pare të martesës, ku parapriu stresi dhe lodhja e dasmës etj, të pushohet në të duke kaluar natën në biseda të lehta dhe të këndshme me shprehje përplotë me,dashuri, harmoni dhe mirëkuptim ku inkuadrohen edhe puthjet, ledhatimet e kështu me rradhë.

 

Si këshillë është mirë të ceket se burrit i takon t’a merr iniciativën dhe t’a disponon nusen duke mos kursyer aspak në komplimente ndaj saj dhe lëvdata pê bukurinê e saj dhe për çdogjë që i pëlqen tek ajo. Pastaj duhet të ken kujdesë që mos të jet prej atyre të cilit pandërprerë flasin për vetveten e tij sepse kjo nuk është prej edukatës dhe e bezdisë nusën por duhet t’i jap hapësirê nusës së tij të shprehet dhe të tregon prej anës së saj, në këtë mënyrë ajo lirohet me burrin e saj dhe ndihet mirë e burri duhet t’a ndëgjon at me vêmendje. Zakonisht gratë jan më të turpshme dhe burrit i përket ta merr iniciativen në çdogjë,posaqêrisht në këtë natë.

Para se të hyjmë në temen themelore të kësaj tematike e që është “akti seksual në këtë natë” duhet të ripërkujtohet çdocili me realitetin e mirënjohjës së kësaj begatie dhe dhurate nga  ana e Allahut ( subhanehu ëe teala.)
Martesa me një  femër besimtare si mirësi madhêshtore nga Allahu subhaneh ku duhet synuar qëllime të larta  e të sinqerta në kryerjen e marrëdhënieve si një akt bindjeje ndaj Allahut, i pasimit të sunnetit të të Dërguarit sal-Allahu alejhi  ue sel-lem, shtimit  të ummetit dhe adhurimi i Allahut nga pasardhësit, mbrojtje nga haramet  dhe ruajtje e moralit nga të dy bashkshortët, pastaj edhe plotësimi i nevojave fiziologjike dhe dëfrimi në mënyrë të lejuar ku mund tê fitohen bile shpërblime nga Allahu nëse bëhet me nijjet të pastëert siç ka ardhur nê hadithin e Ebu Dherrit  ku Sahabët u çuditën me këtë fakt që ua përmendi i Dërgauri (sal-Allahu alejhi we sel-lem). dhe thanë:” O i Dërguari i Allahut, a do të fitoj shpërblim edhe ai prej nesh që shuan epshin e tij?” Ai (sal-Allahu alejhi ue sel-lem) iu përgjigjë:” Nëse epshin e drejton nga e ndaluara, a do t’I  llogaritej kjo si mëkat? Kështu që  nëse e drejton nga e lejuara (gruaja e tij), ai për këtë do të shpërblehet.” {Muslimi, Ahmedi dhe të tjerë}

Për këtë begati të madhe duhet të falëndërohet Allahu vazhdimisht.

 

Allahu i lartësuar thot: “dhe njëri prej argumenteve të Tij, është që prej jush janë krijuar femrat, që të qetësoheni pranë tyre, dhe që në mes jush të lindë (vendoset) dashuria dhe mëshira. Me të vërtetë, në këtë, ka argumente për njerëzit që mendojnë;” (30:21)

Intimiteti seksual në natën e parë të martesës

Duhet të potencojmë se Intiiteti seksual mes bashkëshortëve është i inkurajuar në Islam kur ndodhe në suaza të legjitimuara dhe ‘ me të vërtetë  një dhuratë e madhe nga Allahu që e ka lejuar këtë dhe që ka premtuar të mos i fajësojë ata që is shuajnë epshet e tyre në mënyrë të ligjshme.Allahu i lartësuar thot:” dhe të cilët i ruajnë organet e veta gjenitale, (5) përpos (në martesë) me gratë e tyre ose me skllavëreshat e tyre, (për këto) ata nuk janë të qortuar. (6) E, kush kërkon (kënaqësi) përpos këtyre, të atillët – me të vërtetë, janë kundërvajtës. (7) {Kur’an: Muminun: 5-7}

Megjithatë, ka disa rregulla dhe udhëzime të cilat duhen respektuar kur ndonjëri i afrohet në mënyrë intime bashkëshortës së vet ‘ posaqërisht në këtë natë për të cilën po flasim. (Këtë pjesë të shkurtër të  sinjalizuar me ‘ dhe ‘ e gjen në librin “Më afër se rrobat” nga Shejh Muhamed el Jibaly)

 

Fillimisht para se të hyjnë në këtë akt të dy bashkshortet ata duhen të jen të ndërgjegjshëm për afërsine dhe vëzhgimin e Allahut  në mënyrë që mos të hyjnë në diç që është e ndaluar dhe ata duhet ta rregullojnë nijjetin për të cilin folëm më heret. Kështu besimtari tregon se as në momentet e tilla nuk e harron ndërgjegjen fetare.

 

Intimiteti seksual:

 

Ky akt marrëdhënieve seksuale i përmban tri faza.
Faza e parë është “paraloja”, që arrihet me lozje të gruasë, ledhatime puthje dhe në të cilën përgatitet gruaja psikologjisht për aktin seksual dhe  është shum e rëndësishme e të cilin e ka praktikuar i Dërguari Allahut (sal-Allahu alejhi ue sel-lem) me gratë e tij dhe që është sunnet. Lidhur me këtë  dijetari i njohur Ibn Kudameh el Makdesi rahimehullah ka thënë: “Kërkohet që burri ta përkdhelë dhe ledhatojë gruan e tij para marrëdhënieve, që ta nxitë atë për të pasur sa më shumë kënaqësi, siç ndien edhe vet…”

Patjetêr duhet të respektohet kjo fazë e posaqërisht në netët e para të martesës.
Pastaj kur e vëren se të dyt kan arritur shkallën në të cilën e dëshirojnë të dyt hyrjen në fazën e dytë e që është “kryerja e marrëdhënieve intime” muslimani duhet t’a thot këtë lutje ngase nëse Allahu e furnizon atë me fëmijë, ai fëmijë do të jet i ruajtur nga shejtani siç është transmetuar në hadith të vërtetë. Lutja është kështu:
بسم الله اللهم جنب الشيطان, و جنب الشيطان ما رزقتنا””

“Në emër të Allahut, O Allahu im largoje djallin dhe largoje djallin prej asaj çka na furnizon”

 

I lejohet burrit t’i afrohet gruas nga cila do anë që dëshiron me kusht që të jetë në vaginë e në asnjë mënyrë nuk është e lejuar që bashkshorti t’i afrohet nuses së tij nga “Anusi” ngase Allahu subhanehu ue teala thot:”  Gratë tuaja janë arat tuaja, dhe afroheni arave tuaja si të doni e paraqitni diçka për shpirtin tuaj (të mirë). Dhe druajuni Allahut dhe dinie se do të takoheni me Te. (Ti o Muhammed)! Sihariqoji besimtarët. (2:223)

“Ara” këtu do të thot se vendi i vetëm i lejuar për të pasur marrëdhënie me gruan është vagina, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të kultivuar farën dhe që ajo të ngelet me barrë. Ibn Abbasi radij Allahu anha ka thënë: “Kjo  do të thot nga para, nga prapa, apo të shtrirë, perderisa mashkulli kryen marrëdhënie nga ku del bebja” (shih më detajisht në librin “me afër se rrobat” të dijetarit Muhammed el Jibali”)

 

Poashtu rreptësisht e ndaluar është kryerja e aktit seksual duke qenë ajo me menstruacione mirëpo të kënaqet me trupin e saj duke përjashtuar organin gjenital është e lejuar.. Kërcënimi për këto dy veprime në fenë e Allahut është shum i madh dhe mëkati është shum i rrezikshëm siç transmetohet nga Ebu Hurejra radij Allahu anhu se i Dërguari i Allahut (sal-Allahu alejhi ue sel-lem)  i ka thënë:” Kushdo që shkon te një fallxhorë dhe i beson atë që i thotë, ose kryen marrëdhënie me gruan që është me menstruacione, ose kryen marrëdhënie me gruan në anus të saj, ai padyshim ka mohuar atë që i është shpallur Muhammedit.” {Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe të tjerë}

 

Pastaj në një tjetër hadith i cili poashtu transmetohet nga Ebu Hurejra radij Allahu anhu  i Dërguari i Allahut (sal-Allahu alejhi ue sel-lem) thot:”I mallkuar është ai i cili kryen marrëdhënie me gruan e tij në anus.”

 

Mirëpo transmetime për ndalesa tjera jashta këtyre dyjave çka cekëm nuk ka në aktin seksual dhe bashkshortët jan të lirë të kënaqen si të dëshirojnë.

 

Pas kësaj faze pasiqë të arrihet kulmanicioni i kënaqësisë dhe emocioneve pason pastaj faza e tretë e që konsiderohet faza e relaksimit. Në këtë fazë muslimanit nuk i takon aspak t’ia kthen shpindën bashkshortës së tij mirëpo duhet t’i kushton vëmëndje dhe të argëtohet me të. Nuk është e domosdoshme qe nusja patjetër të humb virgjiritetin në natën e parë siç mendojnë shum njerëz por kjo mund të zgjasë deri disa dit ngase edhe kjo dallon  prej personi në tjetër.

 

Pas aktit seksual bashkshortët duhen të pastrohen (të marrin gusël) ose abdest nëse dojnë të përsërisin aktin e pastaj të pastrohen.

 

Këto jan disa udhëzime dhe rregulla nga feja e jonë e pastërt dhe të gjithë neve na përket tua mësojmë fëmijëve, shokëve, të gjithë atyre që kan për të hyrë në këtë fazë të jetës në mënyrë  që të kalojnë një jetë sa më të shëndoshë bashkshortore duke u bazuar në sunnetin autentik!

 

O Allah udhëzoje rininë tonë, mësoja udhëzimet e fesë tënde!

 

Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Tij vjen suksesi!

 

Shkruan: Hoxhë Ardian Elezi