IMORALITETI NËN KËNDVËSHTRIMIN KUR’ANOR

Muhamedi alejhi selam ka thënë: “Syri bën zina dhe zinaja e syrit është të shikuarit haram, dora bën zina dhe zinaja e dorës është prekja haram, këmba bën zina dhe zinaja e këmbëve është të ecurit për të bërë haram, ndërsa të gjitha këto ose i vërtëton ose i përgënjeshtron organi gjenital”. Transmeton Buhariu dhe Muslimi.

Pejgamberi alejhi selam: “Më e mirë për juve (meshkujve ose femrave) është ta ngulitni një hekur në kokë se sa ta prekni dorën e dikujt jo mahrem”. Transmeton Taberaniu dhe Bejhekiu, shejh Albani-Allahu e meshirofte- e saktëson hadithin.

Me prekje nënkuptohet: masturbimi, të folurit e grave për dore, me të cilat e ke hallall-të lejuar martesën, shkruarja e mesazheve të dashurisë në celular apo rrjete sociale. Andaj, prekja e dorës së një femre të huaj është zina-prostitucion. Allahu na ruajtë.

Nëse prekja e dorës në sheriatin Islam nuk ka ndonjë ndëshkim të përcaktuar që njihet si Had- dmth me citat nga Kur’ani ose Suneti, ai merr një dënim që quhet tazir-diskrecional, d.m.th i lihet në dorë gjykatësit të merr vendimin, anda kjo nuk na jep të drejtën të prekim femrat e huaja me: dorë, etj.

Dijetarët e katër medh’hebeve kanë permendur se është haram puthja e femrës se huaj me epsh ose pa epsh. Imam el-Murginani-Allahu e mëshiroftë- nga dijetaret e medh’hebit hafij në librin e tij “El-Hidaje” thotë: ”Nuk lejohet që të preket fytyra apo duart e femrës (së huaj), edhe nëse je i sigurt nga epshi”.

Imam Nveviu-Allahu e mëshiroftë thotë: ”Çdo gje që ndalohet shikimi në atë, ndalohet edhe prekja, bile prekja është më e rëndë, sepse lejohet të shikosh në femrën e huaj nëse dëshiron ta martosh, por nuk lejohet të prekësh diçka prej saj”. Disa dijetarë kanë thënë nëse është ndaluar shikimi edhe më primare është ndalimi i prekjes, sepse ajo është më afër epshit. Disa dijetare kanë thënë se nuk mund të paramendohet që një njeri të puthë një grua të huaj e të mos i ngritet epshi, përveç nese ai ka humbur cilësitë e burrërisë.

O vëlla/motër! E ke obligim të largohesh nga aiajo, të pendohesh tek Allahu për atë që ke bërë me dije ose pa dije, nxito të martohesh sa më parë me ate që je ie kënaqur me moralin dhe fene e tij/saj, qëndro larg çdo vendi të dyshimt apo personi që nxitë në punë të ndyta direkt ose indirekt, zgjedhe shoqërinë e mirë dhe shoqërohu me ata që të afrojnë tek Allahu dhe të ndihmojnë të largohesh nga haramet, dhe ajo çka është me rëndësi preokupohu se si të fitosh dashurinë e Allahut, pasimin e rrugës së të dërguarit të Allahut, Muhammedit alejhiselam. Merr për model të jetës tënde shembuj nga gratë dhe burrat e ndershëm prej të parëve tanë të mirë (esselefu salih).

Pse Allahu thotë në Kur’an: “Dhe mos iu afroni amoralitetit (zinasë)…” (El Israe:32), e nuk ka thënë mos bini në amoralitet? Sepse njeri nuk bie papritmas në amoralitet. Por, së pari është shikimi (në personin e huaj), mandej kontakti, veçimi, etj, etj. Islami gjithëherë na ofron masën preventive. Për këtë ka zbritur ajetin: “Thuaju besimtarëve të ulin shikimin (prej haramit), të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, se kjo është më e pastër për ta. Allahu është i njohur hollësisht për atë që bëjnë ata”. (Nur: 30).

Dijetarët janë argumentuar më këtë ajet të Kur’anit se puthja e gruas së huaj është haram. Rëndojini peshojat tuaja në Ditën e Gjykimit me moralin e mirë. “Më e rënda gjë në peshore (Ditën e Gjykimit) është morali i mirë. Muhammedi salAllahu alejhi we selem.

Përsoseni besimin tuaj me dozën e moralit. ”Besimtari më i përsosur është ai me moralin më të mirë”. Muhammedi salAllahu alejhi we selem.

Punoi: Hoxhë Valdet Kamberi