A është haram që ta studioj filozofinë?

Pyetje:
A është haram që ta studioj filozofinë pasi që aty ka kundërthënie rreth të
vërtetave fetare?
Es-selamu alejkum!

Përgjigje:
Në esencë studimi i filozofisë me qëllim të njohjes së realitetit, është i ndaluar. Pasqyrimi për botën, jetën, njeriun, etj. janë në kundërshtim me mësimet fetare. Bile jo vetëm që kundërshtohen, por shpeshherë nënvlerësohen “doktrinat” fetare përballë “parimeve” filozofike.

Do të lejohej studimi i filozofisë, nëse bëhet me qëllim kritik. Por, për t’u realizuar kjo, medoemos studiuesi duhet të jetë i pajisur paraprakisht me dije të mjaftueshme të fesë Islame.
Allahu e di më së miri!      Prof.Muhamed Dërmaku 

pertymoter.net