A bën të lutem me zë?

Pyetje:
Selamun alejkum!
Jam 14 vjeçare, zakonisht lutem pa zë por mami im ka dëshirë që
të lutem me zë dhe të më dëgjojë. A më pranohet lutja?
Allahu ju ndihmoftë!

Përgjigje:
Nuk ka pengesë që lutja drejtuar Allahut të bëhet me zë të ulur apo të
ngritur. Ju keni mundësi të luteni edhe pa zë, atëherë kur nëna juaj
nuk është me ju apo afër jush. E rëndësishme është të luteni për
gjëra të rëndësishme dhe me përmbajtje të dobishme. Allahu thotë:

“E kur robërit e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem
lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le
të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.” (Bekare, 186)

Prof.Muhamed Dërmaku

pertymoter.net