1000003939

Vizitë vendeve historike

Besimtarët tanë që këtë vit gjenden në Meke për kryerje të haxhit, përveç vizitës së Qabesë, po vizitojnë edhe vende të tjera historike. Prej tyre janë edhe dy shpellat, ajo Hira dhe ajo Theur, e të cilat kanë një rëndësi të madhe në historinë islame.

Në shpellën Hira, Pejgamberit tonë a.s., filloi t’i zbriste për herë të parë Kurani fisnik, më konkretisht ajetet e para të sures El Alek, ndërsa në shpellën Theur, ai qëndroi i fshehur nga mushrikët gjatë hixhretit, shpërnguljes nga Meka në Medine.