Interesante – Kërkoni falje në veshin e djathtë

Bazuar në studimet që janë bërë dhe janë publikuar në Revistën Hormonet dhe Sjellja (Journal Hormones and Behaviour) , nëse dëshironi ti kërkoni falje ndokuj, ju do keni më shumë mundësi të fitoni faljen nëse ju shprehni fajalët e të kërkuarit falje në veshin e djathtë të personit! Me sa duket kur ne jemi të nërvozuar, veshi i djathtë është më receptiv (pranues) ndaj zërit në krahasim me veshin e majtë.

Hulumtuesit nga Universiteti i Valencise shkakëtuan nervozë tek disa burra të rinjë duke i dhënë atyre një seri të deklaratave armiqësore për ti lexuar. Hulumtuesit vlerësuan nervozën duke vështruar vlerën e rrahjeve të zemrës, shtypjen e gjakut, dhe vlerën e hormoneve testosteron.
Pastaj i bënë disa testë të dëgjimit dhe zbuluan se gjatë nervozës, veshi i djathtë i pjesmarrësve në studim ishte më i ndjeshëm dhe receptiv ndaj zërit, përderisa nuk kishte rritje të ndjeshmërisë ne veshin e majtë të tyrë.

Mendohet se kjo ndodh pqrshkak se ana e majtë e trurit proceson (analizon) zërat që vijnë aty nga veshi i djathtë. Ndërsa një hulumtim i mëhershëm gjithashtu ka shfaqur se nëse dëshiron që ta bindësh n dokend të veprojë diqka ju duhet ti flisni në afërsi të veshit të djathtë.

Padyshim shkenca po vie në barazpeshë më Islamin si fe, pra me Kur’anin dhe thëniet e Profetit Muhammed alejhi selam. Dihet mire se Islami si program i jetës së njeriut e mëson atë dhe e udhëzon të veprojë në atë që është në përputhjë me natyrën e tij fizike, psiqike dhe shpirtërore.

Është e njohur se është mustehab ( e pëlqyeshme) në jurispodencën Islame tu jepet përparësi organeve të djathta në të gjitha punët e ndershme dhe të mira e fisnike si: abdesti, gusli, tejemumi, veshja e rrobave, mbathja e këpucëve, mbathja rrobave , hyrja në xhami, përdorimi i misvakut (furçës së dhëmbëve), prerja e thonjve, shkurtimi i mustaqeve, mënjanimi i qimeve nga vendet e mbuluara të trupit, qethja e flokëve, dhënia e selamit në namaz, përdorimi I anës së djathtë në në ushqim e pije, përshëndetja me anën e djathtë, kapjen e Haxheri Esvedit, daljen nga banjo, për çdo marrje dhe dhënie etj.

Është mustehab tu jepet përparësi organeve të majta në punët e kundërta me ato që i përmendëm si: pështyerja në të majtë, hyrja në banjo, dalja nga xhamia, zbathja e këpucëve, rrobave të brendshme, rrobave, gjatë istinxhait (pastrimit të organeve të nevojës së madhe dhe të vogël), si dhe të gjitha punëve të papastra.

All-llahu i Madhëruar thotë:
“Ai të cilit do t’i jepet libri në dorën e djathtë të tij, do të thotë: ‘Ja, lexomani librin tim!”
(el-Hâkka:19).
All-llahu I Madhëruar duke I dhënë përparësi anës së djathtë thotë:
“Dhe ata të djathtët, e çka di ti se kush janë të djath-tët? Po të majtët, kush janë të majtët”
(el-Vakia:8-9).

Aishja radijAll-llahu anha thotë: “Pejgamberit salAll-llahu alejhi we selam i pëlqente përdorimi i pjesëve të djathta të trupit në të gjitha çështjet e tij: në gjërat e pastra, ecje si dhe në mbathje.”
(Muttefekun alejhi).

Aishja radijAll-llahu anha thotë: “Pejgamberi salAll-llahu alejhi we selam e përdorte dorën e djathtë për punët e pastra dhe ushqim, ndërsa dorën e majtë e përdorte për punët e papastra ..”
(Muttefekun alejhi).

Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu tregon se Pejgamberi salAll-llahu alejhi we selam ka thënë: “Kur të mbatheni, filloni me të djathtën tuaj, ndërsa kur të zbatheni, filloni me të majtën, le të jetë e djathta e para që mbathet dhe e mbrama që zbathet.”
(Muttefekun alejhi)

Nga Hafsa radijAll-llahu anha tregohet se Pejgamberi salAll-llahu alejhi we selam përdorte dorën e djathtë për ushqim, pije dhe veshje, ndërsa dorën e majtë për gjërat e tjera.
(Transmetojnë Ebu Davudi dhe të tjerët).

Nga Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu tregohet se Pejgamberi salAll-llahu alejhi ëe selam ka thënë: “Kur të visheni dhe kur të merrni abdest, filloni me të djathtat tuaja.”
(Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu, hadith sahih).

Padyshim këto janë argument për ata që kanë mend, andaj kur do bindeni se Islami është e vetmja fe e vërtetë.

All-llahu thotë: “Ne do t’u bëjmë atyre të mundshme që të shohin argumentet Tona, në horizonte dhe në veten e tyre deri që t’u bëhet e qartë se ai (Kurani) është i vërtetë.” (Fusilet, 53).